مقاله تاثير اكسيژن موضعي با فشار بالا بر ميزان بهبودي زخم بستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير اكسيژن موضعي با فشار بالا بر ميزان بهبودي زخم بستر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم بستر
مقاله اكسيژن موضعي با فشار بالا
مقاله بهبودي زخم بستر
مقاله مراقبت از زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان جليل
جناب آقای / سرکار خانم: پورخالقي انيس
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: زخم بستر يك عارضه جدي است و در صورتي كه به خوبي درمان نشود، مي تواند مشكلات جبران ناپذيري براي بيمار ايجاد كند.
هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين تاثير اکسيژن موضعي با فشار بالا بر ميزان بهبودي زخم بستر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني تصادفي يك سوكور، ۱۰۰ بيمار بستري در مراکز آموزشي درماني قزوين به صورت تخصيص تصادفي با قرعه كشي براي هر فرد، در يكي از دو گروه پانسمان ساده يا اكسيژن موضعي با فشار بالا قرار گرفتند. (۵۰ نفر در هر گروه) در گروه پانسمان ساده، زخم پس از سه بار شستشو با سرم فيزيولوژي با يك گاز استريل خشك مي شد و با توجه به اندازه زخم با يك يا چند گاز استريل خشك پانسمان مي شد. در گروه اکسيژن موضعي با فشار بالا، ۱۰ ليتر اكسيژن به مدت ۲۰ دقيقه، سه نوبت در روز توسط سوند تجويز مي شد. وضعيت بيمار هر ۴۸ ساعت تا بهبودي يا ترخيص بيمار (حداکثر به مدت ۴ هفته) ارزيابي شد. داده ها با آزمون هاي آمار توصيفي و تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: اكثر نمونه ها (۵۵۱) مونث، ۱۸ تا ۹۴ ساله با ميانگين سني ۷۰٫۰۲±۱۳٫۸۱ سال بودند. ميانگين مساحت زخم قبل از مراقبت در دو گروه پانسمان ساده و اكسيژن موضعي با فشار بالا به ترتيب ۳۱٫۸۰ و ۲۸٫۷۴ سانتي متر مربع بود كه پس از مراقبت و شروع درمان به ۳۰٫۰۲ و ۱۳٫۳۷ سانتي متر مربع رسيد. اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: روش اكسيژن موضعي با فشار بالا در ميزان بهبودي زخم مؤثر بود و به عنوان يك روش درماني پيشنهاد مي شود.