مقاله تاثير اللوپاتي پنجه مرغي (Cynodon dactylon) بر جوانه زني، رشد و عملکرد گندم نان (Triticum aestivum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير اللوپاتي پنجه مرغي (Cynodon dactylon) بر جوانه زني، رشد و عملکرد گندم نان (Triticum aestivum)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله پنجه مرغي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد
مقاله گندم
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به فراواني و اهميت علف  هرز پنجه مرغي در مزارع گندم، اين بررسي به منظور ارزيابي اثرات آللوپاتي عصاره حاصل از اندام هاي مختلف در غلظت هاي متفاوت اين علف هرز بر جوانه زني، رشد و عملکرد گندم به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۶ اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل عصاره حاصل از اندام هاي مختلف پنجه مرغي در پنج سطح تيمار عاري از عصاره علف هرز (شاهد)، عصاره برگ، عصاره ساقه، عصاره ريشه و عصاره کل گياه، و غلظت هاي مختلف عصاره حاصل از اندام هاي علف هرز در چهار سطح عصاره با غلظت ۱ به ۵، عصاره با غلظت ۱ به ۱۰، عصاره با غلظت ۱ به ۱۵ و عصاره با غلظت ۱ به ۲۰ بودند. تجزيه واريانس داده هاي حاصل از بررسي آزمايشگاهي در مرحله جوانه زني نشان دادند که اثر عوامل اصلي و متقابل آزمايش بر تعدادي از صفات مورد بررسي معني دار بودند. تيمارهاي عصاره منجر به کاهش جوانه زني و مولفه هاي ان نسبت به شاهد شد. بيشترين اثر کاهشي بر مولفه هاي جوانه زني را عصاره ريشه و کل اندام ها داشت. عصاره با غلظت ۵ به ۱ صفات طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک گياهچه، درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني را به ترتيب ۸۱٫۳۸، ۷۹٫۳۷، ۷۳٫۷۵، ۹۷٫۳۳ و ۷۰٫۳۱ درصد کاهش داد. تجزيه واريانس داده هاي حاصل از بررسي گلخانه اي نيز اثر معني دار فاکتورهاي اصلي و متقابل را در برخي از صفات مورد بررسي نشان داد. افزايش غلظت عصاره نيز از ۲۰ به ۱ تا ۵ به ۱ کاهش معني داري را در کليه صفات باعث شد. ميزان کاهش ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد برگ، طول پدانکل، بيوماس، تعداد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه نسبت به شرايط شاهد در تيمار با غلظت هاي ۵ به ۱ به ترتيب ۵۳٫۸۸ و ۴۰٫۴۲، ۵۲٫۸۰، ۶۳٫۸۵، ۸۲٫۸۴، ۸۸٫۶۳، ۷۶٫۱۰ و ۹۵٫۸۴ درصد بود. بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان گفت که علف هرز پنجه مرغي از طريق توليد مواد شيميايي برخوردار از خاصيت اللوپاتيک مي تواند جوانه زني و رشد و عملکرد گندم را شديدا تحت تاثير قرار داده و منجر به کاهش سبز مزرعه و رشد نامطلوب و توليد محصول بسيار اندک گردد.