مقاله تاثير الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه گويي بر سبک اسناد کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه گويي بر سبک اسناد کودکان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصه گويي
مقاله بد بيني
مقاله خوش بيني
مقاله سبک اسناد
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك منش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه گويي بر تغيير سبك اسناد بدبينانه به خوشبينانه درکودکان دبستاني سال چهارم و پنجم ابتدايي بوده است. روش پژوهش مورد استفاده تجربي با طرح دو گروه آزمايش و كنترل با پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري مي باشد. از پرسشنامه سبك اسناد كودكان گازلو (CASQ) جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد. گروه نمونه از بين داوطلبان شركت در كارگاه قصه گويي انتخاب شد و با روش همتا کردن بر اساس نمره پيش آزمون سبک اسناد، آزمودني ها به دو دسته هم طراز تقسيم شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه نمونه شامل ۳۰ نفر بوده است.
طرح آزمايشي طي ۱۲جلسه اجرا شد و دو هفته بعد از اتمام جلسات پس آزمون و ۶ ماه بعد، آزمون پيگيري اجرا شد. نتايج نشان داد که الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه گويي، باعث تغيير سبک اسناد بدبينانه به خوشبينانه در کودکان دبستاني شده است. همچنين کاربردپذيري اين روش منجر به پايداري نسبي اثرات آن بعد از ۶ ماه شده است. بنابر اين مي توان سبک تبيين کودکان را با استفاده از الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه گويي تغيير داد و با آموزش خوشبيني به کودکان مي توان بسياري از مشکلات ناشي از اسناد بد بينانه را کاهش داد.