مقاله تاثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کيفيت زندگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کيفيت زندگي سالمندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي توانمندسازي خانواده محور
مقاله کيفیت زندگي
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نيا سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردهكردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسايل و نيازهاي اين مرحله يك ضرورت اجتماعي است. با در نظر داشتن نيازهاي خاص اين دوران، توجه به توانمندسازي خانواده محور و کیفیت زندگی در سالمندان امر بسيار مهمي است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کيفيت زندگي سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۸۷ در شهرکرد انجام شد. ۶۰ سالمند داراي توانايي انجام کارهاي معمول و روزانه بدون وابستگي به ديگران و فاقد بيماري هاي سيستميک و محدود کننده، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. در گروه مداخله الگوي توانمندسازي خانواده محور در ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای در مدت ۳ ماه آموزش داده شد. سطح کيفيت زندگي هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله به وسيله پرسش نامه کوتاه ۳۶ ارزيابي شد. داده ها با آزمون هاي آماری مجذور کاي، تي زوج و غير پارامتريک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله قبل از آموزش ۴۱٫۷۱ بود كه با میانگین ۷۵٫۴۶ به طور معني داري نسبت به قبل از اجراي برنامه افزاش يافت (p<0.01) در حالي كه در مدت زمان مشابه، تغيير معني داري در ابعاد کيفيت زندگي افراد گروه شاهد ايجاد نشد.
نتيجه گيري: با توجه به یافته ها، با به کارگيري الگوي توانمندسازي خانواده محور منظم، مداوم و دارای پذیرش خوب از سوی این گروه سنی، مي‌توان سطح کيفيت زندگي را درآنها افزایش داد و راه را برای سالم پیر شدن و برخورداري از سلامتی در این دوره هموار نمود.