مقاله تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبين بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبين بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي توانمندسازي خانواده – محور
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله مراقب
مقاله مولتيپل اسکلروزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مراقبت از بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (ام.اس) تنش زيادي براي مراقب و خانواده ايجاد مي کند. اجراي يک برنامه توانمندسازي به خودکنترلي و اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه منجر مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير الگوي توانمندسازي خانواده- محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبين مبتلايان به ام.اس انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه با طراحي کارآزمايي باليني بر روي ۷۰ مراقب بيمار مبتلا به ام.اس در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. برنامه توانمندسازي خانواده – محور در طول سه ماه اجرا و پرسشنامه هاي دانش، نگرش و عملکرد پس از تکميل، جمع آوري و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۱٫۵) و آزمون هاي آماري استنباطي در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس آزمون تي مستقل، بين ميانگين نمرات دانش، نگرش و عملکرد گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05). اين مقايسه بعد از اجراي مداخله سه ماهه، معنيدار بود (P=0.001). همچنين ميانگين نمرات دانش، نگرش و عملکرد مراقبين گروه آزمون سه ماه بعد از مداخله، به صورت معني داري افزايش يافت (p=0.001)؛ در حالي که در گروه شاهد اختلاف معني داري وجود نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: توانمندسازي مراقبين بيماران مبتلا به ام.اس، منجر به افزايش آگاهي، درک و مهارت شده، ايشان را در امر مراقبت کارآمد ياري داده و منجر به بهبود ايفاي نقش مي شود. طراحي و اجراي برنامه هاي موثر و ايمن براي مراقبين بيماران مزمن توصيه مي گردد.