مقاله تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر سبك زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر سبك زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي توانمند سازي خانواده – محور
مقاله انفاركتوس قلبي
مقاله سبك زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان عظيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر سبك زندگي بيماران انفاركتوس قلبي است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني بوده كه پس از نمونه گيري به روش خوشه اي تصادفي، نمونه ها (۷۰ بيمار و ۷۰ عضو فعال خانواده بيمار) به دو گروه آزمون و شاهد تخصيص داده شدند. براي گروه آزمون الگوي توانمندسازي خانواده – محور با چهار بعد تهديد درك شده (شدت و حساسيت)، خودكارآمدي، مشاركت آموزشي و ارزشيابي، و براي گروه شاهد مراقبت رايج اجرا شد. ابزارهاي پژوهش بكار رفته شامل اطلاعات دموگرافيك، سبك زندگي و چهار بعد توانمندسازي مي باشند.
يافته ها: آزمون هاي آماري خي دو و فيشر نشان دادند كه هر دو گروه آزمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافيك همسان هستند (P>0.05). در ابعاد سبك زندگي بر اساس آزمون هاي آماري تي مستقل، علامت و U من ويتني قبل از مداخله در تمامي مقادير دو گروه همسان بوده (P>0.05)، بعد از مداخله به جزء بعد سلامت جسمي (P>0.05)، تمامي ابعاد از نظر آماري شديدا معني دار شدند (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه اجراي الگوي توانمند سازي خانواده – محور براي بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي از نظر عملي امكان پذير بوده، با بهبود و يا اصلاح سبك زندگي خودشان و خانواده شان همراه است.