مقاله تاثير الگوي رهبري موقعيتي بر ميزان صلاحيت ارتباطي دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي رهبري موقعيتي بر ميزان صلاحيت ارتباطي دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي رهبري موقعيتي
مقاله آموزش باليني
مقاله صلاحيت ارتباطي
مقاله پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارتباطات جز مفاهيم پايه و اولين موضوعاتي است كه دانشجويان پرستاري بايد آن را ياد بگيرند. رفتار آموزشي مربيان، نقش مهمي در اثربخشي آموزش باليني براي دانشجويان دارد. هدف اين مطالعه، تعيين تاثير الگوي رهبري موقعيتي بر ميزان صلاحيت ارتباطي دانشجويان پرستاري در دو دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اراك بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي با دو گروه شاهد و آزمون به صورت قبل و بعد انجام گرفته است. تعداد ۷۵ دانشجو كه واحد داخلي جراحي را در نيمسال دوم ۸۶- ۸۵ و ترم تابستاني اخذ كرده بودند، به صورت تصادفي انتخاب شدند. اختصاص نمونه ها در گروه هاي شاهد و آزمون به صورت غيرتصادفي انجام گرفت. دانشجويان و مربيان در دو گروه با يکديگر همسان بودند. پرسشنامه سنجش صلاحيت ارتباطي دانشجويان توسط مربي و كاركنان در هفته اول كارآموزي تكميل گرديد. در گروه آزمون در مرحله حين کارآموزي «الگوي رهبري موقعيتي» به عنوان يك مداخله اجرا گرديد. در انتهاي کارآموزي نيز مجددا ابزار توسط مربي و كاركنان تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي زوجي و مستقل در نرم افزار SPSS v.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج آزمون آماري تي زوجي نشان داد كه در گروه شاهد صلاحيت ارتباطي دانشجويان در مرحله بعد از كارآموزي نسبت به قبل از آن تغييري نكرده است (۷۶۴/۰=
p). در حالي كه در گروه آزمون نمره صلاحيت ارتباطي دانشجويان افزايش معنادار (۰۰۱/۰>p) يافته است. با استفاده از آزمون آماري تي مستقل اختلاف ميانگين نمره صلاحيت ارتباطي دانشجويان بين مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد تفاوت معناداري با اختلاف ميانگين نمره صلاحيت ارتباطي گروه آزمون بين مراحل قبل و بعد از مداخله دارد (۰۰۱/۰>p).
نتيجه گيري: با توجه به اهداف آموزش باليني، به كارگيري الگوي رهبري موقعيتي در آموزش باليني باعث ارتقاي صلاحيت ارتباطي دانشجويان مي شود.