مقاله تاثير امواج نشتي اجاق مايکروويو بر وزن بدن، هورمون هاي تيروييد، كورتيزول و ليپيدهاي سرم در موش سوري نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير امواج نشتي اجاق مايکروويو بر وزن بدن، هورمون هاي تيروييد، كورتيزول و ليپيدهاي سرم در موش سوري نابالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مايكروويو
مقاله هورمون
مقاله تيروييد
مقاله كورتيزول
مقاله ليپيدهاي پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بيضايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نشت امواج كه از اجاق هاي مايكروفر صورت مي گيرد ممكن است براي كاربران مخاطره آميز باشد. گسترش اختلالات هورموني امكان ارتباط اين اختلالات را با افزايش حضور ميادين مغناطيسي در زندگي مطرح نمود. كودكان به دليل كنجكاوي و يا حضور در كنار مادران در معرض امواج نشتي از اجاق مايكروفر قرار مي گيرند. لذا هدف اين تحقيق بررسي تاثير امواج نشتي از اجاق مايكروفر بر غلظت T3, T4، كورتيزول، ليپيدهاي سرم و وزن بدن در يك الگوي حيواني مي باشد.
روش بررسي: ميزان نشت امواج از يك دستگاه مايكروفر خانگي با استفاده از دستگاه اندازه گيري RF تعيين شد. ۲۰ سر موش نابالغ (سن  7±۳روز و وزن ۵±۱ گرم) به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند، گروه آزمايش روزانه سه نوبت و هر بار سي دقيقه به مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مايكروفر قرار گرفت. در پايان، همه موش ها مجددا وزن شده، ميزان T3, T4 و كورتيزول در سرم با استفاده از روش راديوايمييونواسي (RIA) و ميزان ليپيدهاي سرم با استفاده از كيت تعيين گرديد.
يافته ها: ميانگين وزن گروه آزمايش در پايان دوره %۲۹٫۵ كمتر از گروه كنترل بود (p<0.05). ميانگين غلظت هورمون هاي T3, T4 و کورتيزول به طور معني داري (p<0.05) در گروه آزمايش افزايش يافت. اين مقادير برايT4  54.60±۶٫۲۰ nmol/L) در مقابل ۷۷٫۸۰±۷٫۶۷)، براي T3 0.860±۰٫۰۹nmol/L) در مقابل ۱٫۳۹۰±۰٫۱۵) و در مورد غلظت كورتيزول (۹٫۹۴±۱٫۲۱ng/ml در مقابل (۱۷٫۴۴±۱٫۷۸ مي باشد. در گروه آزمايش ميزان تري گليسريد افزايش و HDL كاهش يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: امواج ميکروويو نشت يافته از اجاق هاي مايکروفر سبب كاهش رشد، افزايش ميزان هورمون هاي T3, T4 کورتيزول، تري گليسريد و كاهش HDL گرديد.