مقاله تاثير انحراف فکر بر شاخص هاي فيزيولوژيک و شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان ۳ تا ۶ ساله بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير انحراف فکر بر شاخص هاي فيزيولوژيک و شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان ۳ تا ۶ ساله بستري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله رگ گيري
مقاله انحراف فکر
مقاله شاخص هاي فيزيولوژيک
مقاله کودکان بستري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: چهرزاد مينوميترا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري و بستري شدن اغلب اولين بحران هايي هستند که کودکان با آن مواجه مي شوند و انجام رويه هاي دردناک از جمله رگ گيري براي تشخيص و درمان يکي از مهم ترين علل درد در کودکان مي باشد. به همين دليل درمان مناسب درد نيز از اهداف مهم مراقبتي اين کودکان به شمار مي رود. از اقدامات مستقل پرستاري جهت تسکين درد که کم هزينه و کاربردي بوده و براي کودکان نيز جذاب مي باشد استفاده از شيوه هاي غير دارويي از جمله انحراف فکر است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير انحراف فکر بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيک (تعداد ضربان قلب و ميزان اشباع اکسي‍ژن خون شرياني) و شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان ۶-۳ ساله بستري انجام شده است.
روش بررسي: در يک کارآزمايي باليني از ابتداي تير تا پايان شهريور ۱۳۸۸، ۷۲ کودک ۶-۳ ساله بستري در بخش اورژانس بيمارستان کودکان رشت قبل از رويه رگ گيري، به طور تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. حين رگ گيري، در گروه آزمون، انحراف فکر با استفاده از دستگاه حباب ساز صورت گرفت و در گروه شاهد هيچ مداخله اي صورت نگرفت. تعداد ضربان قلب و ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني هر دو گروه با دستگاه پالس اکسيمتر در دو مرحله قبل و بعد از مداخله به مدت ۳ دقيقه اندازه گيري و مقايسه شد. همچنين ۱۰دقيقه پس از اتمام رگ گيري، شدت درد کودکان با استفاده از ابزار اوشر در دو گروه اندازه گيري و مقايسه شد.
يافته ها: اختلاف آماري معناداري در ميانگين تعداد ضربان قلب (p<0.01)، ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني (p=0.009) و نيز شدت درد(p<0.001)  کودکان دو گروه آزمون و شاهد پس از مداخله مشاهده شد، به طوري که با اعمال انحراف فکر، کودکان گروه آزمون شدت درد کمتري را نسبت به کودکان گروه شاهد درک نموده و ميانگين تعداد ضربان قلب و ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني آنان نيز تغييرات کمتري داشته و متعادل تر بوده است.
نتيجه گيري: طبق يافته هاي اين پژوهش انحراف فکر از طريق حباب سازي باعث کاهش پاسخ هاي فيزيولوژيک و شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان ۶-۳ ساله شده و مي تواند به عنوان شيوه موثري در کنترل درد ناشي از رگ گيري در کودکان خردسال استفاده شود.