مقاله تاثير اندازه بذر بر صفات کمي، درصد ظهور و استقرار گياهچه گلرنگ در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير اندازه بذر بر صفات کمي، درصد ظهور و استقرار گياهچه گلرنگ در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله اندازه بذر
مقاله درصد ظهور
مقاله سرعت ظهور
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكارنژاد بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي سامان
جناب آقای / سرکار خانم: دروشي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان عوامل توليد، بذر بعنوان اولين نهاده مصرفي، نقش غير قابل انکاري در انتقال صفات ژنتيکي و افزايش کيفي و کمي محصول دارد، بطوريكه جوانه زني و سبز شدن آن از مهمترين مراحل رشدي گياهان زراعي بوده و نقش قابل توجهي بر مراحل بعدي رشد گياه در مزرعه نيز خواهد داشت. بمنظور بررسي تاثير اندازه بذر بر درصد ظهور و استقرار گياهچه ارقام مختلف گلرنگ در مزرعه، تحقيقي در سال ۱۳۸۷، در موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بصورت آزمايش عاملي (فاکتوريل) بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهاي ‌آزمايش ‌شامل چهار رقم گلرنگ (گلدشت، پديده، محلي اصفهان و سينا) و سه اندازه بذر (ريز، درشت و شاهد) بود. نتايج حاصله نشان داد که اکثر صفات مورد بررسي تحت تاثير رقم و اندازه بذر قرار گرفتند. رقم گلدشت با دارا بودن بيشترين مقدار درصد ظهور (%۸۶٫۲۲)، سرعت ظهور (۲۵٫۹۶)، وزن هزار دانه (۶۲٫۷۷)، تعداد قوزه (۵۶٫۲۳)، تعداد دانه در قوزه (۴۳٫۴۴)، قطر قوزه (۳۰٫۹۵) و عمکرد دانه (۲۵۵٫۴۴ گرم در مترمربع) نسبت به ساير ارقام از وضعيت بهتري برخوردار بود. همچنين مقايسه ميانگين ها نشان داد که بذور درشت به ترتيب نسبت به بذور شاهد و بذور ريز از وضعيت بهتري برخوردار بودند. بذور درشت بيشترين درصد ظهور (۸۰٫۷۵)، وزن هزار دانه (۵۱٫۹۶) و عملکرد دانه (۲۳۰٫۷۵ گرم در مترمربع) را نسبت به ساير بذور دارا بودند.