مقاله تاثير اندازه دولت بر بهره وري نيروي کار و سرمايه در بخش هاي کشاورزي و صنعت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير اندازه دولت بر بهره وري نيروي کار و سرمايه در بخش هاي کشاورزي و صنعت در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دولت
مقاله بهره وري نيروي کار و سرمايه
مقاله بخش کشاورزي
مقاله بخش صنعت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عادله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير اندازه دولت بر ميزان بهره وري عامل هاي توليد در بخش هاي اقتصادي، معياري براي سنجش ميزان موفقيت دولت در دستيابي به هدف هاي خود داراي اهميت مي باشد. اين پژوهش تاثير اندازه دولت را بر بهره وري نيروي کار و سرمايه در بخش هاي صنعت و کشاورزي دردوره زماني ۱۳۸۵ ۱۳۵۰ در ايران مورد بررسي قرار داده است. براي بررسي تاثير دخالت دولت در بازار کار از معيار نسبت شاغلان بخش دولتي به کل شاغلان و براي بررسي تاثير دخالت دولت در بازار سرمايه از معيار نسبت کل هزينه هاي دولت در امور اقتصادي به کل سرمايه گذاري استفاده شده است. براي تبيين ارتباط بين معيارهاي تعريف شده با بهره وري نيروي کار و سرمايه از روش خود توزيع با وقفه هاي گسترده بهره گرفته شده است. نتايج بدست آمده نشان داد که در بلند مدت بين بهره وري نيروي کار در بخش کشاورزي و صنعت با اندازه بزرگ تر دولت ارتباطي غير مستقيم وجود دارد، اما اندازه دولت بر بهره وري سرمايه در بخش صنعت تاثيري معني دار نداشته است. با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود که بمنظور منتفع شدن بخش هاي اقتصادي مورد بررسي از جريان دخالت دولت در امور اقتصادي، دولت بيش تر سرمايه گذاري انجام شده در بخش کشاورزي را روي نيروي انساني متمرکز نمايد. در بخش صنعت نيز توجه دولت بيش تر به فعاليت هاي زيرساختي و در اولويت قراردادن سرمايه گذاري هاي مکمل با سرمايه گذاري هاي قبلي معطوف شود.