مقاله تاثير انفجار مين و مهمات عمل نکرده بر روي کيفيت زندگي قربانيان در ۵ استان غربي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير انفجار مين و مهمات عمل نکرده بر روي کيفيت زندگي قربانيان در ۵ استان غربي کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مين هاي زميني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله شهروندان
مقاله جنگ ايران – عراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خاطري شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از آنجا که در زمان انجام مطالعه، مطالعه جامعي در خصوص تاثير انفجار ناشي از مين بر روي کيفيت زندگي قربانيان انجام نشده بود، بر آن شديم تا به بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي قربانيان مين، مردم عادي ساکن همان مناطق و نيز مردم عادي با شرايط سني و جنسي مشابه ساکن مناطق مشابه اقتصادي – اجتماعي که خطر مين و مهمات عمل نکرده در آنجا وجود نداشت بپردازيم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد شاهدي به بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي ۳۴۸ نفر از قربانيان مين و مهمات عمل نکرده جنگي که به صورت تصادفي منظم از بين ليست اسامي قربانيان به تفکيک استان انتخاب شده بودند با افراد هم سن و هم جنس ساکن همان مناطق آلوده و نيز گروهي از افراد هم سن و هم جنس ساکن روستاها يا شهرهاي مشابه اقتصادي – اجتماعي در استان هاي غربي کشور که در خطر انفجار مين قرار نداشتند، پرداختيم. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه هاي دموگرافيک، SF36 بود.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که قربانيان مين به نحو معني داري داراي کيفيت زندگي پايين تر در همه ابعاد پرسشنامه SF36 بودند.
بحث و نتيجه گيري: تاثير انفجار ناشي از مين بر روي کيفيت زندگي قربانيان چشمگير بود لذا مي توان گفت برنامه ريزي جهت ويزيت هاي دوره اي و تست هاي غربالگري و نيز ايجاد مراکز توانبخشي جسمي و رواني براي همه قربانيان مين در ايران امري ضروري به نظر مي رسد.