مقاله تاثير انفرادي و مخلوط فلزات سنگين (مس و کادميوم) و شوينده (LAS) بر بچه ماهي سفيد ۱ گرمي (Rutilus frisii kutum) درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير انفرادي و مخلوط فلزات سنگين (مس و کادميوم) و شوينده (LAS) بر بچه ماهي سفيد ۱ گرمي (Rutilus frisii kutum) درياي خزر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه ماهي سفيد
مقاله كادميوم
مقاله مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ماشين چيان مرادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، تاثير انفرادي و مخلوط فلزات سنگين شامل: مس و کادميوم و تركيب شوينده LAS برميزان مرگ و مير بچه ماهي سفيد ۱ گرمي(Rutilus frisii kutum)  درياي خزر به صورت آزمايشگاهي و به روش OECD، با ۶ تيمار و يک شاهد، درسه تکرار انجام شد و محدوده غلظت ها به روش لگاريتمي در مس (۱ تا ۵) کادميوم (۰٫۱ تا۰٫۵ ) و در ۱۰) LASتا۱۹ ) ميلي گرم در ليتر تشخيص داده شد. نتايج بدست آمده توسط آناليز پروبيت، محاسبه و ضريب همبستگي براي کادميوم ۰٫۹۳، مس ۰٫۹۲، ۰٫۹۸ LAS، درمخلوط کادميوم و LAS، ۰٫۹۳ و در مخلوط مس وLAS ، ۰٫۹۸ بدست آمد. همچنين مقادير LC10 و LC50 و LC90 و ميزان حد مجاز آلاينده هاي فوق محاسبه گرديد. در تاثير فلز مس بر بچه ماهي سفيد،LC10=1.83 ، LC50=4.02 و LC90=8.79، در مورد فلز کادميوم  LC10=0.11و LC50=0.21 وLC90=0.39 ، درLAS ، LC10=5.91 و LC50=11.62 و LC90=22.71 و در مخلوط LAS و کادميوم، LC10=0.017،LCC0=0.047 ،  LC90=0.12و در مخلوط LAS و مسLC10=0.02 ، LC50=0.09، LC90=0.37 بود. مقدار حد مجاز آلاينده ها به ترتيب در تاثير کادميوم بر بچه ماهي سفيد ۰٫۰۲۱، در مس ۰٫۴، در ۱٫۱۶ LAS و در مخلوط کادميوم و ۰٫۰۰۴ LAS محاسبه شد. مقايسه نتايج بدست آمده حاکي از نقش کاتاليزوري شوينده و تشديد نفوذ فلزات سنگين به درون سلول و سميت بيشتر مخلوط آلاينده ها نسبت به حالت انفرادي آنها مي باشد.