مقاله تاثير انگيزه و علاقه بر رابطه سبك هاي تدريس- يادگيري و عملكرد درسي (مورد: دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه كردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير انگيزه و علاقه بر رابطه سبك هاي تدريس- يادگيري و عملكرد درسي (مورد: دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه كردستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کشاورزي
مقاله سبک تدريس
مقاله سبک يادگيري
مقاله يادگيري تجربي
مقاله انگيزه
مقاله علاقه
مقاله ايران
مقاله عملکرد درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي تاثير انگيزه و علاقه بر رابطه ميان مطابقت/ عدم مطابقت سبک هاي تدريس- يادگيري و عملکرد درسي دانشجويان رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان از يک طرح شبه آزمايشي پس آزمون استفاده گرديد. ابزار استفاده شده در اين تحقيق، پرسشنامه سبک هاي تدريس و يادگيري Kolb بود. داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار SPSS و با به کارگيري شاخص هاي آمار توصيفي، آزمونT  استيودنت، و تحليل واريانس چند متغيره تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصله نشان داد که سبک يادگيري عمده در ميان دانشجويان دانشکده هاي فوق، سبک “انطباق يابنده” است، در حاليکه سبک غالب تدريس در ميان مدرسان دانشکده هاي مذکور، سبک “جذب کننده” مي باشد که با سبک هاي يادگيري تعداد کثيري از دانشجويان مطابقت ندارد. نتايج نشان داد اگرچه مطابقت ميان سبک هاي تدريس- يادگيري بر عملکرد درسي دانشجويان تاثير مثبتي دارد، اما اين تاثير تنها زماني از لحاظ آماري معني دار است که دانشجويان به درس علاقمند بوده و از انگيزه لازم براي مطالعه و پيشرفت تحصيلي برخوردار باشند. از نتايج اين تحقيق مي توان جهت بهبود فرايند تدريس و يادگيري در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان استفاده کرد.