مقاله تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش آتي شركت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۳۸ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش آتي شركت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش شركت
مقاله اهرم مالي
مقاله سياست تقسيم سود
مقاله سودآوري
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش گذاري يكي از موضوعات اساسي در حوزه هاي مديريت مالي و سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداري مي توانند عايداتشان را حداكثر كنند؛ بدين منظور بايد از مدل هاي ارزش گذاري و عوامل موثر بر آن ها استفاده كنند. در اين پژوهش تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش آتي شركت مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور دو فرضيه تدوين گرديده است. در فرضيه اول تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش شركت و در فرضيه دوم تاثير متغيرهاي مذكور بر ارزش آتي شركت مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري، شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۷ مي باشد. براي تعيين نمونه آماري، از روش حذف سيستماتيك استفاده شده است كه در نهايت ۹۲ شركت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد هر دو فرضيه مورد بررسي با استفاده از داده هاي تابلويي مي باشد. به بيان ديگر رابطه مثبت و معني دار بين اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري با ارزش شركت وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي مورد بررسي با ارزش آتي شركت رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. علاوه بر اين يافته هاي پژوهش نشان داد احتمال افزايش در ارزش آتي شركت با بالا رفتن نسبت هاي اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بيشتر مي شود.