مقاله تاثير اينترنت بر افزايش سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقطع ارشد و دکتري در دانشگاه هاي برگزيده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير اينترنت بر افزايش سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقطع ارشد و دکتري در دانشگاه هاي برگزيده
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله ICTs
مقاله دانشگاه
مقاله سرمايه ارتباطي
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه فکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرقائم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اينترنت و تکنولوژي هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي، همه فرآيندهاي موردنياز براي اتخاذ، تدوين و انتقال دانش به ويژه در سازمان هاي علمي – آموزشي و پژوهشي را متاثر ساخته است. مجموع فرآيندهاي سازماني موردنظر، بخشي از سرمايه فکري در هر سازمان است. سرمايه فکري، به طور خلاصه، دارايي نامرئي و غيرملموس سازمان است که براي رسيدن به اهداف سازماني به کار گرفته مي شود. در مقاله حاضر (که برگرفته از نتايج يک پيمايش، باحجم نمونه ۱۲۰۰ نفر است) به بررسي اثر تکنولوژي اينترنت بر ابعادي از سرمايه فکري (سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي) در دانشگاه هاي ايران پرداخته ايم. مبتني بر اصول نظري مطرح در اين تحقيق، بهره مندي ازاينترنت (در قالب دسترسي و مصرف آن) مي تواند عاملي اساسي در رشد سرمايه فکري يک سازمان (در اينجا دانشگاه) باشد. نتايج حاصل از پيمايش نشان مي دهد که دانشگاه هاي مختلف به لحاظ سطح سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي، وضعيت متفاوتي نسبت به يکديگر دارند. از سوي ديگر، سطح دسترسي به اينترنت و نيز مصرف اينترنت (نوع مصرف و حجم مصرف)، به عنوان اصلي ترين متغيرهاي مستقل تحقيق، بر سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي در کل جامعه آماري اثرات معنادار (مثبت و مستقيم) دارد. به علاوه نتايج نشان مي دهد که عوامل ديگري در فرآيند اثرگذاري دسترسي به اينترنت بر ابعاد فردي سرمايه فکري دخالت دارند. از جمله اين عوامل، متغيرهاي دانشگاه، گروه آموزشي مرجع، مقطع تحصيلي (دانشجويان) يا رتبه علمي (اعضاي هيات علمي) و جنسيت آنها است. در نهايت اينکه متغير بهره مندي از اينترنت (به عنوان اصلي ترين متغير مستقل تحقيق) در کنار متغيرهاي سن، جنسيت و وضعيت تاهل، قابليت تبيين بخشي از تغييرات سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي جامعه آماري مورد مطالعه را دارد.