مقاله تاثير اينولين به عنوان پربيوتيک بر عملکرد رشد و زنده ماني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير اينولين به عنوان پربيوتيک بر عملکرد رشد و زنده ماني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله تغذيه
مقاله پربيوتيک اينولين
مقاله قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قليچي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تاثير پربيوتيک اينولين بر عملکرد رشد، تغذيه و زنده ماني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) آزمايش تغذيه اي با سه سطح اينولين ۱، ۲ و ۳ درصد که با سطوح سلولز موجود در جيره شاهد جايگزين شده بودند در سه تکرار انجام شد. بچه ماهيان با ميانگين وزني ۰٫۶±۱۵٫۵۸ گرم به مدت ۸ هفته با جيره هاي آزمايشي تغذيه شدند. نتايج نشان داد که در تيمارهاي آزمايشي، سطوح مختلف پربيوتيک اينولين روي برخي شاخص هاي رشد نظير وزن نهايي، نرخ رشد ويژه، ضريب رشد حرارتي و توليد خالص ماهي تاثير مثبت و معني دار نداشتند؛ به طوري که در سطح ۳ درصد اينولين در جيره غذايي مقادير فاکتورهاي مذکور در مقايسه با ساير تيمارها کاهش يافت. در مقادير ضريب تبديل غذايي، کارآيي تغذيه، شاخص وضعيت و نسبت کارايي پروتئين تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. در انتهاي دوره پرورش تفاوت معني داري در نرخ زنده ماني نيز مشاهده نگرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد سطوح متفاوت پربيوتيک اينولين قابليت تاثير گذاري بالايي بر افزايش عملکرد رشد، تغذيه و زنده ماني در ماهي قزل آلا ندارند.