مقاله تاثير اپيزيوتومي بر طول پارگي پرينه در خانم هاي نخست زا مراجعه کننده به زايشگاه شبيه خواني کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير اپيزيوتومي بر طول پارگي پرينه در خانم هاي نخست زا مراجعه کننده به زايشگاه شبيه خواني کاشان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيزيوتومي
مقاله پارگي پرينه
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدپورفرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به عوارض اپيزيوتومي از جمله عفونت، درد، هماتوم، پارگي درجه ۳ و ۴ و نيز انجام روتين اين عمل براي همه خانم هاي نخست زا، اين تحقيق با هدف مقايسه طول پارگي پرينه در زايمان هاي نخست زا با و بدون اپيزيوتومي در زنان مراجعه کننده به زايشگاه شبيه خواني کاشان طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ صورت گرفت.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني روي ۱۸۰ خانم نخست زاي تک قلوي ترم با جنين سفاليک و وزن تخميني ۳۵۰۰-۲۵۰۰ گرم انجام شد. نمونه ها به طور تصادفي و مساوي بين ۲ گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. در گروه تجربي زايمان بدون اپيزيوتومي و در گروه کنترل با اپيزيوتومي انجام شد. سپس طول پارگي خلفي پرينه، وجود پارگي قدامي پرينه و نياز به ترميم مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که ۴۰ نفر (۴۴٫۴ درصد) از خانم هاي گروه تجربي، زايمان بدون پارگي داشته و در ۵۰ نفر (۵۵٫۶ درصد) پارگي خلفي پرينه ايجاد شد (P<0.001). ميانگين متوسط طول پارگي خلفي پرينه در اين گروه ۲٫۱۵±۲٫۴۷ سانتي متر و در گروه کنترل (با اپيزيوتومي) ۶٫۹۸±۱٫۵۱ سانتي متر بود (P<0.001). ميانگين طول پارگي درجه دو در خلف پرينه در گروه تجربي ۶٫۴۶±۰٫۸۹ و در گروه کنترل ۷٫۰۰±۱٫۵۲ سانتي متر بود (P=0.18). پارگي قدامي پرينه در ۲۲ نفر (۱۲٫۲ درصد) از خانم هاي گروه بدون اپيزيوتومي اتفاق افتاده بود که ۱۴ مورد آن (۷٫۸ درصد) نيازمند ترميم بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد زايمان بدون اپيزيوتومي منجر به کاهش فراواني پارگي هاي خلفي پرينه شده و بهتر است زايمان بدون اپيزيوتومي به طور انتخابي و نه براي همه خانم هاي نخست زا انجام شود.