مقاله تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در صنعت هتلداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در صنعت هتلداري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي داخلي
مقاله بازارگرايي
مقاله عملکرد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبريان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بازاريابي داخلي به عنوان يک راهبرد براي اجراي برنامه هاي سازمان، شناخته شده است. مطالعات مربوط در اين زمينه حاکي از آن است که فعاليت هاي بازاريابي داخلي از طريق نفوذ و ايجاد انگيزه در کارکنان رقابت پذيري سازمان را بهبود بخشيده و شايستگي ها را ارتقا مي دهد. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازار گرايي و عملکرد سازماني است. در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه هايي که آماده کرده به بررسي يک نمونه ۱۰۰ تايي از مديران و سرپرستان هتل ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شد. در اين راستا، بر اساس ادبيات تحقيق مدلي براي نشان دادن تاثير بازاريابي داخلي بر عملکرد سازماني طراحي و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از انجام تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه، مشخص شد که بازاريابي داخلي از طريق بازارگرايي بر عملکرد سازماني موثر است. در مدل مورد بررسي مقدار شاخص هاي برازش (GFI=0.98 و AGFI=0.97) نشان دهنده مناسب بودن مدل است.