مقاله تاثير بازانديشي در عمل بر تفکر انتقادي دانشجو، معلمان مراکز تربيت معلم تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بازانديشي در عمل بر تفکر انتقادي دانشجو، معلمان مراکز تربيت معلم تبريز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازانديشي
مقاله تفکر انتقادي
مقاله گرايش تفکر انتقادي
مقاله دانشجو معلم
مقاله آزمون واتسون گليزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري گرگري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير بازانديشي در عمل بر تفکر انتقادي دانشجو معلمان انجام گرفت. طرح پژوهشي از نوع طرح هاي عاملي (عامل جنسيت با دو سطح و عامل کاربندي با دو سطح «روش باز انديشي در عمل و روش سنتي») بود. آزمودني ها را ۹۳ نفر از دانشجويان مراکز تربيت معلم چهارگانه تبريز در دو گروه آزمايش (۲۴ دختر و ۲۲ پسر) و دو گروه شاهد (۲۵ دختر و ۲۲ پسر) تشکيل دادند. به منظور جمع آوري اطلاعات از دو ابزار آزمون تفکر انتقادي واتسون – گليزر (فرم الف) با پنج مولفه (استنباط، تشخيص پيش فرض ها، استنتاج، تعبير و تفسير و ارزشيابي دلايل) و پرسشنامه آمادگي تفکر انتقادي کاليفرنيا با هشت مولفه (حقيقت جويي، گرايش به موقعيت مساله، اعتماد به قضاوت خود، تحليلي بودن، کنترل خود، کنجکاوي ذهني، عمل منظم و پختگي در قضاوت) استفاده شد. براي تجزيه وتحليل اطلاعات از روش هاي تحليل کوواريانس چند متغيري استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان دادکه روش باز انديشي در عمل موجب رشد مهارت تفکر انتقادي (استنتاج قياسي) و گرايش تفکر انتقادي (کنجکاوي ذهني، عمل منظم و پختگي در قضاوت) دانشجو معلمان مي شود. بين دانشجو معلمان دختر و پسر از نظر تاثير باز انديشي بر تفکر انتقادي تفاوتي وجود نداشت.