مقاله تاثير بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوار ويديويي بر اکتساب، يادداري و انتقال مهارت حرکتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوار ويديويي بر اکتساب، يادداري و انتقال مهارت حرکتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکنترل
مقاله آزمونگر کنترل
مقاله جفت شده
مقاله بازخورد نوارد ويديويي
مقاله اکتساب
مقاله يادداري
مقاله انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني نوري شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامري الهه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زيدآبادي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر، تاثير ارايه بازخورد خودکنترل و آزمونگرکنترل با استفاده از بازخورد نوار ويديويي بر يادگيري مهارت حرکتي دارت بود. به اين منظور ۲۰۰ دانشجوي داوطلب دختر کوي دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند. بعد از پرکردن پرسشنامه، از بين ۱۵۲ داوطلب واجد شرايط، ۳۶ نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. بعد از پيش آزمون ۱۰ کوششي و همگن سازي در سه گروه خودکنترل، آزمونگر کنترل و جفت شده قرار گرفتند. گروه خود کنترل هنگام درخواست بازخورد نوار ويديويي دريافت کردند. گروه آزمونگر کنترل بعد از ۵ کوشش و گروه جفت شده نيز همراه با گروه خودکنترل بازخورد دريافت کردند. از همه گروه ها فيلمبرداري شد. مرحله تمرين، ۱۰۰ کوشش شامل ۱۰ سري ۱۰ کوششي بود و آزمون يادداري و انتقال ۴۸ ساعت بعد گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس يکطرفه تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و آزمون تعقيبي توکي و براي رسم نمودارها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتايج نشان داد که نوع بازخورد بر شکل مهارت حرکتي دارت در اکتساب، يادداري و انتقال تاثير معني داري دارد (P<0.05) نوع بازخورد بر دقت مهارت حرکتي دارت در اکتساب، يادداري و انتقال تاثير معني داري دارد (P<0.05). در کل نتايج نشان داد، افرادي که بازخورد نوار ويديويي به صورت خودکنترل دريافت کردند، عملکرد بهتري (شکل و دقت) از گروه آزمونگر کنترل و جفت شده داشتند.