مقاله تاثير بازديد منزل بر تغذيه انحصاري با شير مادر در نوزادان مادران سزارين شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بازديد منزل بر تغذيه انحصاري با شير مادر در نوزادان مادران سزارين شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه انحصاري با شير مادر
مقاله بازديد و آموزش در منزل
مقاله زايمان سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سكاكي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كجوري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بازديد منزل يكي از روش هاي موجود جهت ارتقا تغذيه باشير مادر است. چندين عامل بر شروع تغذيه با شير مادر و تداوم آن اثر منفي دارند كه يكي از آن ها نوع زايمان است. مادران سزارين شده نسبت به مادراني كه زايمان طبيعي داشته اند، به خصوص در وضعيت صحيح بغل كردن و شير دادن به نوزاد خود، نياز به آموزش، كمك و حمايت بيشتري دارند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه بازديد منزل و تغذيه انحصاري شيرخوار با شير مادر در نوزادان مادران سزارين شده در يكي از مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران، شهر تهران در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه يك كارآزمايي درعرصه بود. تعداد ۱۰۰نفر از مادران سزارين شده بستري در بخش سزارين به روش نمونه گيري مستمر با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل وارد مطالعه شدند كه طي انجام پژوهش تعدادي از نمونه ها از مطالعه خارج شده و در نهايت يافته هاي جمع آوري شده از ۶۷ نفر مورد بررسي قرار گرفت ابزار پژوهش پرسشنامه بود كه پس از مصاحبه با مادران در مورد نحوه تغذيه نوزاد،توسط پژوهشگر تكميل شد. مادران ايراني با زايمان سزارين تك قلو كه فرزندان سالم با وزن بين ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم داشتند در اين پژوهش وارد شدند. سه برنامه بازديد و آموزش در منزل در روزهاي ۳، ۱۰و ۳۰ پس از ترخيص براي گروه آزمايش انجام شد. در همين روزها طي مصاحبه تلفني نحوه تغذيه نوزاد از گروه كنترل سوال شد. سپس يافته ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. جهت توصيف نمونه هاي مورد مطالعه از آمار توصيفي و جهت بررسي تاثير بازديد منزل بر تغذيه انحصاري شيرخوار با شير مادر در دوره نوزادي از آزمون مجذور كاي استفاده شد.
يافته ها: دو گروه از لحاظ متغيرهاي فردي (سن، تحصيلات، درآمد) همسان و از نظر آماري اختلاف معني داري با هم نداشتند. ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر در پايان ماه اول، در گروه آزمايش ۴/۸۲ درصد و در گروه كنترل ۶/۵۷ درصد بود كه از نظر آماري اختلاف معني داري داشتند. (X2=4.91 و P=0.02) اما در هر دو گروه ميزان تغذيه انحصاري روند نزولي پيدا كرد.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان داد، برنامه هاي بازديد و آموزش به مادر در منزل پس از ترخيص بر تغذيه انحصاري با شير مادر در دوره نوزادي تاثير بسزايي دارد. بنابراين مي توان گفت آموزش در محيط منزل، كمك و حمايت مادران سزارين شده و رها نكردن آن ها پس از ترخيص از بيمارستان يكي از روش هاي مناسب براي ارتقا تغذيه انحصاري شيرخوار با شير مادر و پيشگيري از عواقب نامطلوب شروع زودرس تغذيه تكميلي مي باشد ولي عواملي از قبيل نقش منسوبين نزديك، باورهاي مادر و نحوه آموزش هاي دوران بارداري و قبل از ترخيص از بيمارستان نبايد ناديده گرفته شوند.