مقاله تاثير بازه زماني اندازه گيري متغيرهاي هواشناسي در برآورد نياز آبي گياه مرجع چمن در منطقه كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير بازه زماني اندازه گيري متغيرهاي هواشناسي در برآورد نياز آبي گياه مرجع چمن در منطقه كرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخيرتعرق
مقاله داده هاي اقليمي
مقاله كرمان
مقاله نمونه گيري زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تاثير بازه زماني متغيرهاي هواشناسي اندازه گيري شده در برآورد تبخير تعرق مرجع (ETo) در ايستگاه هواشناسي خودكار مستقر در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر كرمان مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از سري داده هاي اندازه گيري شده در فواصل زماني ۱۰ دقيقه اي طي يک دوره زماني يک ماهه (ژوئن ۲۰۰۷) مشتمل بر ۴۳۱۸ داده از متغيرهاي هواشناسي تشعشع طول موج كوتاه خورشيد، سرعت باد، دماي هوا و رطوبت نسبي، ابتدا تاثير بازه زماني نمونه برداري در برآورد ميانگين هاي متغيرهاي مذكور تحليل شده است. همچنين با استفاده از تحليل حساسيت مدل پنمن- مونتيث استاندارد ASCE و با تركيب ضرايب حساسيت و خطاهاي حاصله به سبب نمونه برداري زماني، تاثير بازه زماني اندازه گيري داده هاي هواشناسي در براورد ETo روزانه براي هر متغير به صورت كمي بررسي گرديده است. نتايج نشان داد كه شدت تابش خورشيد و سرعت باد از حساس ترين متغيرهاي هواشناسي موثر بر اريبي در اثر بازه زماني نمونه  برداري ناكافي بوده اند. به طوري كه خطاي روزانه اي معادل ۶/۱۲% براي شدت تابش و ۶/۱۳% براي سرعت باد در اثر ناكافي بودن نمونه گيري متغيرها به دست آمد. به علاوه، تاثير ناكافي بودن نمونه گيري زماني در برآورد ETo روزانه با توجه به حداكثر اريبي ۴۱/۰ ميلي متر بر روز به سبب نمونه  برداري ناكافي شدت تابش خورشيد معني دار بوده است.