مقاله تاثير بازي درماني گروهي بر هراس خاص كودكان ۵ تا ۱۱ ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بازي درماني گروهي بر هراس خاص كودكان ۵ تا ۱۱ ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي درماني
مقاله هراس خاص
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سليمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاراحمدي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير بازي درماني به شيوه گروهي بر هراس خاص كودكان ۵ تا ۱۱ ساله شهر اصفهان است. بدين منظور ابتدا به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از كودكان مراجعه كننده به درمانگاههاي علوم پزشكي اصفهان دو درمانگاه (كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و درمانگاه روانپزشكي كودكان بيمارستان نور) انتخاب و ۳۰ نفر از كودكان به روش واگذاري تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. گروه آزمايش تحت بازي درماني به شيوه گروهي در ۶ جلسه هفتگي قرار گرفت و گروه گواه هيچ مداخله اي دريافت نكرد. براي تشخيص اين كودكان از پرسشنامه علايم مرضي كودكان (CSI-4)، فرم والدين استفاده شد. علاوه بر اين آزمودني ها، تشخيص روانپزشك در مورد اين اختلال را نيز دريافت كردند. اين پرسشنامه بر اساس ملاكهاي چهارمين ويرايش راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني تهيه شده است كه در ايران نيز مورد پذيرش و استفاده است و روايي اين ملاك ها را متخصصان انجمن روانپزشكي آمريكا تاييد كرده اند. پايايي اين پرسشنامه را پژوهشگر به روش آلفاي كرونباخ ۰٫۷۵۱ به دست آورد. نتايج تحليل كوواريانس در پرسشنامه علايم مرضي كودكان (CSI-4) نشان داد كه بازي درماني در مرحله پس آزمون هراس خاص را كاهش نمي دهد (P=0.094) ولي در مرحله پيگيري هراس خاص را در گروه آزمايش كاهش مي دهد (P=0.01).