مقاله تاثير بازي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير بازي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي رايانه اي
مقاله بهره هوشي
مقاله زمان واکنش و زمان حرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلبري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلبري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان بود. روش پژوهش، علي – مقايسه اي و جامعه آماري، متشکل از دانش آموزان پسر دبيرستان هاي منطقه يک شهرستان تبريز (دامنه سني ۱۸-۱۴ سال) بود. دو نمونه ۲۵ نفري به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربي و کنترل همگن سازماندهي شدند. ملاک انتخاب گروه تجربي، تجربه انجام بازي رايانه اي حداقل سه روز در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هيچ گونه تجربه اي در اين زمينه نداشتند، يا تجربه آنها ناچيز بود. پس از آشنايي آزمودني ها با فرآيند تحقيق، ابتدا زمان هاي واکنش و حرکت ساده و سپس زمان هاي واکنش و حرکت تشخيصي افراد با استفاده از دستگاه الکترونيکي ارزياب زمان واکنش و زمان حرکت اندازه گيري شد. براي تعيين بهره هوشي افراد، از سومين مقياس آزمون هوشي فرهنگي – ناوابسته کتل و جداول هنجاري مربوط به آن استفاده شد. نتايج نشان داد بازي هاي رايانه اي بر بهره هوشي (P=0.031)، زمان واکنش ساده (P=0.017)، زمان حرکت ساده (P=0.019)، زمان واکنش تشخيصي (P=0.04) و زمان حرکت تشخيصي (P=0.036) تاثير معني داري داشته است. به طور کلي، نتايج پژوهش حاضر حاکي از بهبود بهره هوشي، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان در نتيجه انجام بازي هاي رايانه اي بود.