مقاله تاثير بافت متني بر معناي متن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير بافت متني بر معناي متن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت متني
مقاله هم متن
مقاله متن
مقاله معنا
مقاله تفسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساساني فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معنا به شکلي پويا در نتيجه بيناکنش عامل هاي گوناگوني چون متن، ذهنيت خواننده يا شنونده، بافت متني، بافت موقعيتي و بافت فرهنگي-اجتماعي، هر بار توليد و درک مي شود. در واقع، معنا برآيند همه اين نيروهاست که به شکل تفسير فهمنده متن بروز مي کند. همان گونه که گفتيم، يکي از اين عامل ها بافت متني و به بيان ديگر، هم متن است. در اين جستار، مي کوشيم تا نشان دهيم اين عامل چگونه بر معناي متن اثر مي گذارد، از اين رو، پس از بررسي برداشت هايي که از اين تعبير شده است، چند نمونه و نيز تاثير هم متن نمونه ها بر معنايشان را تحليل خواهيم کرد.