مقاله تاثير باقي ماندن تخمك هاي رها شده از تخمدان در محوطه شكمي بر كيفيت و تغييرات بافتي تخم ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير باقي ماندن تخمك هاي رها شده از تخمدان در محوطه شكمي بر كيفيت و تغييرات بافتي تخم ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمک
مقاله اوولاسيون
مقاله فوق رسيدگي
مقاله ماهي آزاد درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحركاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: پوستي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين زمان تخم كشي پس از اوولاسيون و فوق رسيدگي تخمك در ماهي آزاد درياي خزر، تخمك ها به مدت ۴۰ روز پس از اوولاسيون در دماي ۷±۰٫۶ درجه سانتيگراد در حفره شكمي مولدين باقي ماندند. نمونه برداري از تخمك ها با فواصل ۱۰ روزه و در ۴ مرحله انجام شد و تخمك ها با مخلوط اسپرم مولدين نر لقاح داده شدند. نتايج حاصله نشان داد كه ميزان چشم زدگي از ۹۰٫۶۵±۶٫۲۸ درصد در تخمك تازه اووله شده (۱۰-۰ روز پس از اوولاسيون) به ۰٫۶۷±۱٫۳۴ درصد تخمك فوق رسيده (۴۰-۳۰ روز پس از اوولاسيون) كاهش يافت. همچنين ميزان تفريخ از ۸۶٫۳۳±۶٫۸۲ درصد تخمك تازه او وله شده به %۴۹±%۹۸ درصد در تخمك فوق رسيده كاهش يافت. به هر حال ميزان ناهنجاري لاروي تا ۳۰ روز پس از اوولاسيون ثابت بود. مطالعه بافت شناسي تخمك تازه اووله شده نشان دادكه زرده داري بافت ناهمگن بوده و قطر فضاي پري وتيلين تفاوت چنداني نداشت. در حالت فوق رسيدگي، زرده ناهمگن شده در حالي كه تغيير در قطر كوريون حاصل نشد. همچنين قطر فضاي پري وتيلين در نقاط مختلف متفاوت بود. به علاوه در طول دوره فوق رسيدگي تخمك تغييري در وضعيت سوراخ ميكرو پيل ايجاد نشد. اين مطالعه نشان داد كه بهترين زمان تخم كشي از مولدين ماهي آزاد درياي خزر در دماي ۷±۰٫۶ درجه سانتيگراد تا ۱۰ روز پس از اوولاسيون بود. اگرچه فوق رسيدگي سبب ايجاد تغييراتي از نظر بافت شناسي در تخمك گرديد اما بر روي ميكروپيل بي تاثير بود.