مقاله تاثير باورهاي بهداشتي بر مشاركت كارمندان اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در برنامه هاي غربالگري سرطان كولوركتال- سال ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گوارش از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير باورهاي بهداشتي بر مشاركت كارمندان اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در برنامه هاي غربالگري سرطان كولوركتال- سال ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان كولوركتال
مقاله تئوري باورهاي بهداشتي
مقاله غربالگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزي طلب مهين
جناب آقای / سرکار خانم: معطري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: صابري فيروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: موفقيت برنامه هاي غربالگري به باورهاي بهداشتي افراد نسبت به اهميت و ضرورت اين برنامه ها بستگي دارد. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير باورهاي بهداشتي بر ميزان مشاركت افراد در معرض خطر متوسط (سن ۴۰ سال و بالاتر) در كارمندان اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در برنامه غربالگري خون مخفي در مدفوع به اجرا درآمد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۱۵۶ نمونه در دو گروه آزمون و شاهد به صورت نمونه گيري تصادفي- خوشه اي متناسب با حجم جمعيت انتخاب شد و ميزان آگاهي، وضعيت تمايل و موانع موجود براي شركت در برنامه هاي غربالگري در هر دو گروه بررسي گرديد. سپس برنامه مداخله بر اساس تئوري باورهاي بهداشتي براي گروه آزمون اجرا گرديد. در صورت مراجعه واحدهاي مورد پژوهش در هر دو گروه، ۳ نوبت آزمايش خون مخفي در مدفوع به صورت تصادفي انجام گرفته است، نتايج به افراد گزارش و سطح آگاهي افراد ۳ ماه بعد مجددا به وسيله يك پرسشنامه بررسي شد. در پايان نيز ميزان آگاهي و مشاركت افراد هر دو گروه در مرحله قبل و بعد از مداخله مقايسه گرديد.
يافته ها: در هر دو گروه تنها ۱۹ نفر (%۱۲٫۱۸) جهت مشاركت در برنامه هاي غربالگري خيلي علاقه مند بودند. كمبود وقت در ۵۳ نفر (%۵۷٫۶) و فقدان آگاهي در ۴۹ نفر (%۵۳٫۲) شايعترين مانع شركت براي انجام غربالگري بوده است. در هر دو گروه، ۸ نفر (%۵٫۲) از آگاهي زياد برخوردار بودند. ميانگين آگاهي افراد گروه آزمون از ۱٫۱۹۲ در مرحله قبل از مداخله به ۱۱٫۱۶۶ در مرحله بعد از مداخلات رسيد. ميزان مشاركت گروه آزمون در انجام آزمايش خون مخفي در مدفوع در هر ۳ نوبت، ۵۴ نفر (%۶۹٫۲) و در گروه كنترل ۳ نفر (%۳٫۸) بود.
نتيجه گيري: به كارگيري مدل باورهاي بهداشتي مي تواند به طور قابل توجهي سطح آگاهي و مشاركت افراد را در برنامه هاي غربالگري افزايش دهد.