مقاله تاثير باکتري افزاينده رشد گياه بر ويژگي هاي بذر حاصل از شرايط کم آبي آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير باکتري افزاينده رشد گياه بر ويژگي هاي بذر حاصل از شرايط کم آبي آفتابگردان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانايي گياهچه
مقاله قابليت سبزشدن
مقاله وزن خشک گياهچه
مقاله آزوسپيريلوم ليپوفروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي نانسي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانش محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير آزوسپيريلوم بر بذرهاي حاصل از شرايط کم آبي ارقام آفتابگردان، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در ۳ تکرار اجرا گرديد. تيمارها عبارتند از عامل تنش کم آبي، (شامل بذرهاي توليد شده در شرايط آبياري گياهان مادري پس از مقادير ۶۰ (آبياري مطلوب)، ۱۲۰ (تنش متوسط)، ۱۸۰ (تنش شديد) ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A، عامل رقم (ارقام لاکومکا، مستر، فوريت، سور، آرماويروسکي) و عامل باکتري (تلقيح بذر با آزوسپيريلوم ليپوفروم و عدم تلقيح). نتايج نشان داد که تنش کم آبي، تعداد گياهچه غيرعادي، بذر پوسيده، توانايي و وزن گياهچه را کاهش داد. آزوسپيريلوم طول ريشه چه، ساقه چه و گياهچه را به ترتيب ۵، ۲۰ و ۱۱ درصد و وزن تر ريشه، ساقه و گياهچه را به ترتيب ۲۵، ۱۸ و ۱۹ درصد نسبت به عدم تلقيح افزايش داد. بذرهاي حاصل از شرايط کم آبي، ۱۳ درصد قابليت سبزشدن بيشتري نسبت به آبياري مطلوب داشت. تلقيح با باکتري، قابليت سبزشدن بذرهاي حاصل از شرايط تنش شديد را افزايش داد. ميزان بذر پوسيده گياهان حاصل از شرايط کم آبي به ميزان زيادي کاهش يافت. همچنين، تلقيح با آزوسپيريلوم، ۶۳ درصد ميزان آن را نسبت به عدم تلقيح کاهش داد. بنابراين، با توجه به تاثير کم آبي، تلقيح بذرها با آزوسپيريلوم قابليت سبزشدن، وزن، طول و بنيه گياهچه را نسبت به عدم تلقيح افزايش داد.