مقاله تاثير باکتري ريزوبيوم لگومينوراروم بيوار فازئولي بر جذب و افزايش تحمل به آرسنيك در گياه لوبيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير باکتري ريزوبيوم لگومينوراروم بيوار فازئولي بر جذب و افزايش تحمل به آرسنيك در گياه لوبيا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنيك
مقاله كشت در شن
مقاله گره زايي
مقاله تلقيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج نيا اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بين فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي خاك ها به آرسنيك، به يك مساله جهاني تبديل شده است. بقولات بدليل توانايي تثبيت بيولوژيكي نيتروژن براي اصلاح مناطق آلوده استفاده مي شوند. در اين مطالعه تاثير تلقيح لوبيا با باكتري ريزوبيوم لگومينوراروم بيوار فازئولي در جذب و افزايش تحمل گياه به آرسنيك مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايشي با آرايش فاكتوريل با دو سطح تلقيح و بدون تلقيح و پنچ سطح آرسنيك (صفر، ۵/۲، ۵، ۵/۷ و ۱۰ ميكرومولار) در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار بصورت كشت در شن در شرايط گلخانه اي انجام شد. نتايج نشان داد تلقيح لوبيا با باكتري همزيست آن تاثير معني داري بر وزن خشك اندام هاي هوايي داشت ولي تاثير تلقيح بر وزن خشك ريشه و ارتفاع گياه معني دار نبود. وزن خشك اندام هاي هوايي لوبيا با افزايش غلظت آرسنيك كاهش معني داري را نشان داد و كمترين وزن خشك اندام هاي هوايي در تيمارهاي ۵، ۵/۷ و ۱۰ ميكرومولار آرسنيك مشاهده شد. پاسخ ريشه و ارتفاع گياه به غلظت هاي مختلف آرسنيك مشابه وزن خشك اندام هاي هوايي بود. كمترين تعدا گره در تيمار ۵ ميكرومولار آرسنيك مشاهده شد و تيمارهاي ديگر تاثيري بر تعداد گره هاي تشكيل شده بر روي ريشه هاي لوبيا نداشتند. همچنين تلقيح لوبيا با باكتري ريزوبيوم لگومينوراروم بيوار فازئولي موجب افزايش معني دار ميزان آرسنيك جذب شده در اندام هاي هوايي گياه شد. با افزايش غلظت آرسنيك در محيط كشت غلظت آن در اندام هاي هوايي افزايش پيدا كرد. كمترين تعداد گره و بيشترين غلظت آرسنيك در ريشه در تيمار ۵ ميكرومولار آرسنيك مشاهده شد.