مقاله تاثير بذر آسياب شده سياه دانه بر پروفايل ليپيدي سرم، وزن بدن و دريافت غذايي خرگوش هاي هيپرليپيدميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير بذر آسياب شده سياه دانه بر پروفايل ليپيدي سرم، وزن بدن و دريافت غذايي خرگوش هاي هيپرليپيدميک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرليپيدمي
مقاله سياه دانه
مقاله پروفايل ليپيدي
مقاله وزن بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عطاري وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم گرگري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رف رف مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سياه دانه يکي از گياهان دارويي است که به طور سنتي در درمان بسياري از بيماري ها از جمله هيپرکلسترولمي مورد استفاده قرار گرفته است. از اين روي، اين مطالعه با هدف بررسي اثر دريافت غذايي بذر آسياب شده سياه دانه بر پروفايل ليپيدي سرم، وزن بدن و دريافت غذايي خرگوش هاي هيپرليپيدميک صورت گرفت.
روش بررسي: ۲۴ سر خرگوش نيوزلندي نر پس از ۲ هفته دوره تطابق (پايه)، به مدت يک ماه تحت رژيم هيپرکلسترولميک شامل ۰٫۵ درصد کلسترول قرار گرفتند. سپس حيوانات به طور تصادفي به دو گروه کنترل هيپرليپيدميک و سياه دانه تقسيم شدند و به ترتيب تحت رژيم غذايي پايه، ۰٫۵ درصد کلسترول و رژيم پايه، ۰٫۵ درصد کلسترول و ۷٫۵ گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن در روز بذر آسياب شده سياه دانه به مدت دو ماه قرار گرفتند. هر دو رژيم ايزوکالريک و ايزونيتروژنيک بودند. اندازه گيري وزن و خون گيري ناشتا در ۴ مرحله، شامل ابتداي مطالعه، پس از ايجاد هيپرليپيدمي، انتهاي ماه اول و دوم مداخله صورت گرفت و سطح سرمي پروفايل ليپيدي تعيين شد. همچنين ميزان دريافت غذا به طور روزانه و از طريق تفاضل مقدار غذاي داده شده از باقيمانده اندازه گيري شد.
يافته ها: سطح سرمي کلسترول تام، LDL-C، تري گليسريد، نسبت TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C گروه سياه دانه در انتهاي مطالعه به طور معني داري نسبت به گروه کنترل کمتر بود (P<0.05). اما تفاوت معني داري در وزن بدن و دريافت غذا بين دو گروه مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي به دست آمده در اين پژوهش، دريافت غذايي بذر سياه دانه سطح ليپيدهاي سرم خرگوش هاي هيپرليپيدميك را به طور مطلوب کاهش داد. از اين رو سياه دانه ممکن است به عنوان يک روش درماني موثر براي هيپرليپيدمي مطرح باشد.