مقاله تاثير برخي از عوامل خطر مرتبط بر محدوديت رشد داخل رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي از عوامل خطر مرتبط بر محدوديت رشد داخل رحمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاخير رشد جنين
مقاله شاخص اندام هاي بدن
مقاله عوامل خطر
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان سادات محله شهيده
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محدوديت رشد داخل رحمي (Intrauterine Growth Retardation) IUGR به صورت کمتر بودن وزن تخميني جنين از صدک دهم تعريف مي شود کاهش مرگ و مير و ناتواني بستگي به پيشگيري از تولد نوزاد با وزن غيرطبيعي، تشخيص قبل از تولد و درمان زودهنگام عوامل موثر بر تغيير وزن دارد.
هدف:تعيين تاثير برخي از عوامل مرتبط با IUGR در بيمارستان بقيه اله (عج) در سال هاي ۸۷ تا ۸۸٫
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت طولي انجام شد. جامعه پژوهش زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بقيه اله (عج) تهران در سال۸۷-۸۸  بودند که ۵۰۴ زن باردار به صورت در دسترس بررسي شدند. در اين مطالعه رابطه بين سن مادر و نيز افزايش وزن وي در دوران بارداري،BMI (Body Mass Index)  مادر در ابتداي بارداري، سابقه بيماري هاي مزمن مادر، سن حاملگي، تحصيلات و شغل مادر، گروه خوني و RH مادر، رتبه حاملگي، فاصله زايمان و جنس نوزاد با IUGR ارزيابي شد. داده ها با آزمون کاي دو و مدل رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: %۶۰٫۳ مادران داراي  BMIطبيعي،%۲۹٫۲   BMIبالاتر از طبيعي و BMI %10.5 کمتر از طبيعي داشتند. %۵۰ افزايش وزن طبيعي، %۳۱٫۷ بيشتر از طبيعي و %۱۳٫۱ افزايش وزن کمتر از طبيعي داشتند. %۱۵٫۱ مادران شاغل و %۸۲٫۳ تحصيلات ديپلم يا بالاتر داشتند. %۱۰٫۳ دچار نوعي بيماري مزمن بودند. بين ميزان افزايش وزن مادر در طي بارداري، سابقه بيماري مزمن و شغل مادر و جنس نوزاد با IUGR اختلاف آماري معني دار وجود داشت(P<0.05) .
نتيجه گيري: در اين تحقيق احتمال IUGR در زنان داراي BMI کمتر يا بيشتر از طبيعي، زايمان نوزاد دختر و زنان خانه دار بيشتر بود. همچنين بين IUGR و سابقه بيماري هاي مزمن مادر ارتباط مستقيم وجود داشت.