مقاله تاثير برخي از متغيرهاي توليد بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از گونه توسکا بوسيله دو چوب UF و MUF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي از متغيرهاي توليد بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته شده از گونه توسکا بوسيله دو چوب UF و MUF
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله رزين MUF
مقاله رزين UF
مقاله دماي پرس
مقاله خواص فيزيكي و مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطب الدين فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي اسلام حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امير
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي شرايط پليمر شدن و متغيرهاي مهم توليد يعني ميزان استفاده از رزين و درجه حرارت پرس بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته هاي ساخته شده از دو نوع رزين UF و MUF مقايسه گرديد. رزين UF بصورت خالص (تيمار شاهد) و مخلوط با رزين MUF در سطوح مختلف ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد بر مبناي ۱۰ درصد وزن خشک خرده چوب و دو دماي پرس ۱۷۰ و ۱۸۰ درجه سانتيگراد جهت ساخت تخته خرده چوب همسان بکار گرفته شد. ساير عوامل توليد ثابت در نظر گرفته شدند. خرده چوب مورد استفاده از گونه جنگلي توسکا بدست آمد. در کل از مجموع عوامل متغير مربوطه ۸ تيمار حاصل گرديد و براي هر تيمار سه تخته (تکرار) ساخته شد. ويژگي هاي فيزيکي مورد آزمايش شامل جذب آب و واکشيدگي ضخامت و ويژگيهاي مکانيکي شامل مقاومت خمشي، مدول الاستيسيته و چسبندگي داخلي بود. تاثير مستقل و متقابل عوامل متغير بر ويژگي نمونه هاي ساخته شده با استفاده از طرح فاکتوريل کاملا تصادفي و آزمون دانکن (DMRT) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که هر چه ميزان استفاده از رزين MUF بيشتر و دماي پرس بالاتر (۱۸۰˚C) باشد، در محدوده اين تحقيق خواص فيزيکي و مکانيکي تخته هاي ساخته شده بهبود يافته است. در نهايت با توجه به نتايج حاصله و در نظر گرفتن جنبه هاي کيفي و اقتصادي توليد تخته خرده چوب با رزين MUF و مقايسه خواص اين تخته ها با نمونه هاي شاهد حد بهينه عوامل متغير با فرض شرايط ثابت اين تحقيق، استفاده از رزينMUF  در سطح ۵۰% و دماي پرس ۱۸۰ درجه سانتيگراد مي باشد.