مقاله تاثير برخي از ويژگي هاي خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي از ويژگي هاي خاك بر رشد، عملكرد و خنداني پسته در منطقه انار رفسنجان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله خصوصيات خاك
مقاله خنداني
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مژده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرد سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسته يكي از محصولات مهم صادراتي و استراتژيك كشور محسوب مي شود و براي توليد پايدار اين محصول، شناسايي عوامل موثر بر رشد آن ضروري است. تحقيق حاضر با هدف شناخت خاك هاي تحت كشت پسته و تاثير خصوصيات اين گونه خاك ها بر رشد، عملكرد و خنداني پسته انجام شد. بدين منظور، منطقه انار واقع در ۷۵ كيلومتري شمال غرب رفسنجان در سال ۱۳۸۵ جهت مطالعه انتخاب گرديد. بعد از مطالعات اوليه، باغ هايي كه از نظر مديريت، رقم، كيفيت آب و دور آبياري، يكسان ولي از نظر رشد ظاهري، متفاوت بودند، انتخاب شدند. بدين ترتيب، شش باغ، انتخاب و هر باغ به دو قسمت مطلوب و نامطلوب تقسيم گرديد. جهت مطالعات آماري، در هر قسمت، سه تكرار و در هر تكرار، سه درخت انتخاب شد. سپس، از دو عمق صفر تا ۴۰ و ۴۰ تا ۸۰ سانتي متري در سايه انداز درختان، نمونه برداري خاك براي تعيين برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي صورت پذيرفت. عملکرد، درصد خنداني ميوه، محيط تنه، طول سايه انداز و ارتفاع درختان نيز اندازه گيري شد. همچنين، در قسمت مطلوب و نامطلوب هر باغ، يك پروفيل حفر و تشريح گرديد و رده بندي آنها تا سطح فاميل تعيين شد. نتايج نشان داد كه شوري و رس زياد، اثر منفي بسيار معني داري بر عملكرد دارند. درصد رس با قطر تنه، طول سايه انداز و ارتفاع درختان و خنداني پسته نيز همبستگي منفي و معني دار نشان داد. بنابراين، تهيه نقشه هاي شوري و بافت خاك براي مديريت بهتر پسته در منطقه توصيه مي شود. بر اساس نتايج تشريح پروفيل، پايداري خاك ها در حالت خشك در قسمت نامطلوب، سخت تر از قسمت مطلوب باغ بود. نتايج رده بندي خاک ها بيانگر اين است كه فاميل خاك، هميشه نمي تواند تفاوت خاك ها و تاثير آن ها را بر عملكرد پسته نشان دهد.