مقاله تاثير برخي تنظيم كننده هاي رشد، منبع كربن و اسيدهاي آمينه بر جنين هاي رويشي حاصل از کشت سوسپانسيون گياه يونجه (.Medicago sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي تنظيم كننده هاي رشد، منبع كربن و اسيدهاي آمينه بر جنين هاي رويشي حاصل از کشت سوسپانسيون گياه يونجه (.Medicago sativa L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشت سوسپانسيون سلولي
مقاله جنين زايي رويشي
مقاله محيط كشت B5
مقاله تنظيم كننده رشد و يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يونجه (Medicago sativa L.) يكي از مهمترين گياهان علوفه اي جهان است كه نقش بسيار مهمي در تامين علوفه، تثبيت نيتروژن و كاهش فرسايش خاك دارد. اين گياه خودناسازگار و دگرگشن است و بدين ترتيب نگهداري و تكثير ژنوتيپ هاي مطلوب آن دشوار بوده و توليد بذر مرغوب و يكدست در اين گياه با مشكلات زيادي مواجه است. يكي از تكنيك هايي كه در حل اين مشكل مي تواند كاربرد فراواني داشته باشد، جنين زايي رويشي مي باشد. بنابراين شناسايي عوامل موثر بر جنين زايي رويشي از اهميت خاصي برخوردار است. اين آزمايش به منظور ارزيابي اثر دو تنظيم کننده رشد ۴-D، ۲ (۰٫۵ و ۱ ميلي گرم در ليتر) و کينتين (۰ و ۱ ميلي گرم در ليتر)، نوع منبع کربن (ساکارز و مالتوز) و اسيد آمينه هاي گلوتامين و سرين بر روي جنين رويشي يونجه در کشت سوسپانسيون سلولي جنين زاي يونجه با استفاده از ۴ ريزنمونه (هيپوکوتيل، کوتيليدون، دمبرگ و برگ) به اجرا درآمد. در بين تيمارهاي مورد بررسي تفاوت معني داري از نظر صفات اندازه گيري شده مشاهده گرديد. بين غلظت ۴-D، ۲ مورد استفاده در کشت سوسپانسيون و تعداد جنين شمارش شده در مرحله بلوغ، رابطه مستقيمي وجود داشت، به نحوي که افزايش ۴-D، ۲ سبب کاهش تعداد جنين رويشي گرديد. وجود کينتين در محيط باعث افزايش معني داري در جنين زايي رويشي شد. علي رغم اثر معني دار اسيدهاي آمينه گلوتامين و سرين بر روي نمو جنين، استفاده از اين اسيد هاي آمينه در محيط کشت سوسپانسيون سبب کاهش معني دار جنين زايي رويشي در کشت مايع گرديد. وجود مالتوز در محيط مايع بيش از هر فاکتور ديگري سبب بلوغ جنين هاي رويشي و افزايش تعداد جنين در کشت سوسپانسيون شد. در بين ۴ نوع ريزنمونه مورد بررسي نيز از نظر قابليت جنين زايي رويشي تفاوت معني داري وجود داشت. بيشترين و کمترين تعداد جنين به ترتيب متعلق به ريزنمونه هاي هيپوکوتيل و دمبرگ بودند.