مقاله تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني و دوام بذور علف پشمکي (Bromus tectorum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني و دوام بذور علف پشمکي (Bromus tectorum)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيديته
مقاله پس رسي
مقاله جوانه زني
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: افغاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر عوامل محيطي بر جوانه زني و دوام بذور علف پشمکي در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه تحقيق شد. علف پشمکي قادر به جوانه زني در طيف وسيعي از دما (۱۵٫۶، ۲۰٫۱۰، ۲۵٫۱۵، ۳۰٫۱۵ و ۳۵٫۲۰ درجه سانتي گراد) بود. با اين وجود درصد جوانه زني بسته به دامنه دمايي متفاوت بود و نتايج نشان داد که حداکثر جوانه زني علف پشمکي در دماي ۲۰٫۱۰ درجه سانتي گراد (۹۱ درصد) در تاريکي مداوم و حداقل آن در دماي ۳۵٫۲۰ درجه سانتي گراد (۵ درصد) در روشنايي/ تاريکي رخ داد. شوري بالا بازدارنده شديد جوانه زني علف پشمکي بود، به طوري که بيشترين جوانه زني در غلظت صفر ميلي مولار کلرور سديم (شاهد) رخ داد (۸۹ درصد). افزايش غلظت شوري جوانه زني را بشدت کاهش داد و جوانه زني در غلظت ۳۲۰ ميلي مولار کاملا متوقف شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که افزايش pH در دامنه ۴ تا ۸ سبب افزايش درصد جوانه زني اين علف هرز شد. افزايش pH به بالاتر از ۸ باعث کاهش معني دار درصد جوانه زني شد. در آزمايش ديگري که بذور در اعماق مختلف خاک در مزرعه پس رسي شدند، افزايش عمق دفن بذر از صفر تا ۱۰ سانتي متر سبب تسريع در پس رسي و جوانه زني شده و کمترين جوانه زني در سطح خاک مشاهده شد.