مقاله تاثير برداشت اسفنگتر داخلي در ميزان درد پس از برداشت همورئيد باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير برداشت اسفنگتر داخلي در ميزان درد پس از برداشت همورئيد باز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفنگتر آنال
مقاله هموروئيد
مقاله درد بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي دوست سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پويا مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شافع شكوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برداشت هموروئيد اساس درمان هموروئيدهاي داخلي درجه ۳ و ۴ مي باشد. درد يکي از مهمترين مشکلات بيماران به دنبال برداشت هموروئيد مي باشد که عمدتاً ناشي از اسپاسم اسفنگتر داخلي مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تأثير برداشت اسفنگتر داخلي در ميزان درد پس از برداشت هموروئيد باز است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، ۶۰ بيمار مبتلا به هموروئيد درجه ۳ و ۴  به صورت تصادفي در دو گروه با برداشت هموروئيد و برداشت اسفنگتر توام با برداشت هموروئيد قرار گرفتند و ميزان درد از طريق امتياز بندي ديداري درد جمع آوري گرديد و با نرم افزارSPSS  نسخه ۱۴ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از نظر کاهش درد با برداشت اسفنگتر ارتباط معني داري بين دو گروه در روزهاي اول، دوم و پنجم وجود داشت (P<0.001)، در روز سوم و ششم (P=0.001) و در روز چهارم و هفتم نيز ارتباط معني داري بين دو گروه وجود داشت (P=0.002). ارتباط آماري معني داري بين دو گروه در مورد ابتلا به بي اختياري در دفع گاز و مدفوع و احتباس ادراري مشاهده نشد (P>0.05). در مورد کاهش نياز به استفاده از مسکن در دو گروه ارتباط معني داري مشاهده شد (P=0.006).
نتيجه گيري: انجام برداشت اسفنگتر داخلي توأم با برداشت هموروئيد مي تواند باعث کاهش درد بيماران پس از برداشت هموروئيد گردد و نياز به مسکن بيماران را کاهش دهد، ولي تاثيري در بروز احتباس ادراري و خونريزي به دنبال اولين اجابت مزاج نداشته و خطر بي اختياري مدفوعي و گازي را در مقايسه با گروه برداشت هموروئيد افزايش نمي دهد.