مقاله تاثير برد و باخت بر نيمرخ کيفيت خلق و خو و غلظت کورتيزول بزاق هندباليست هاي زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير برد و باخت بر نيمرخ کيفيت خلق و خو و غلظت کورتيزول بزاق هندباليست هاي زن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورتيزول
مقاله خلق و خو
مقاله برد و باخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: افشاني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري بابي سان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مطالعه تاثير برد و باخت بر کيفيت نيمرخ خلق و خو و غلظت کورتيزول بزاق در هندباليست هاي زن بود. اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است. آزمودني هاي اين پژوهش را ۱۰ دانشجوي دختر هندباليست شرکت کننده در مسابقات سراسري دانشگاهي به ترتيب با ميانگين و انحراف معيار سن، قد و وزن ۱٫۷۸±۲۲٫۸۰ سال، ۴٫۹۰±۱۶۳٫۸۷ سانتي متر و ۶٫۲۱±۵۹٫۹۷ کيلوگرم تشکيل دادند. نمونه هاي بزاقي ۳۰ دقيقه و فورا قبل، بين دو نيمه، بلافاصله بعد و ۳۰ دقيقه پس از پايان رقابت جمع آوري شد. ورزشکاران قبل و بعد از مسابقه پرسشنامه مربوط به حالات خلقي را تکميل کردند. وضعيت کيفيت خلق و خوي آزمودني ها با پرسشنامه ۶۵ سوالي خلق و خوي ورزشكاران (POMS) که مک نير و همکاران (۱۹۹۲) تهيه و استاندارد كرده اند و کورتيزول بزاقي ورزشکاران به روش الايزا اندازه گيري شد. از طرح تحقيق تک گروهي و آزمون هاي تحليل واريانس يكراهه با اندازه گيري هاي مکرر و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد سطوح کورتيزول و نمره مجموعه اختلالات خلقي آزمون POMS به طور معناداري در طي مسابقه با قبل اختلاف معنادار داشت (P<0.05). داده ها نشان داد برد و باخت بر هورمون کورتيزول که از شاخص هاي استرس است تاثيرگذار است و شرکت در رقابت موجب افزايش نمره مجموعه اختلالات خلقي هندباليست هاي زن مي گردد که اين افزايش در بازي باخت مشهودتر بود.