مقاله تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف بر رفتار شيردهي مادران باردار شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف بر رفتار شيردهي مادران باردار شهر اراک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزنف
مقاله شيردهي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل شيري پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: چركزي عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مودي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه مادران تحت تاثير عواملي شيردهي را قطع کرده و تغذيه مصنوعي يا کمکي را براي کودک خود آغاز مي کنند. اين مساله باعث صدمات جسمي و رواني بر کودکان و آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي در جوامع مي شود. اين تحقيق با هدف ارزيابي تاثير آموزش بر اساس مدل بزنف در برقراري شيردهي موفق در زنان باردار شهر اراک انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه نيمه تجربي مي باشد که بر روي ۸۸ نفر از مادران باردار شهر اراک انجام شد. نمونه ها به طور تصادفي در گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. آموزش بر اساس اجزاي مدل بزنف و اهداف رفتاري مشخص و در طي چهار جلسه آموزشي صورت گرفت. در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمرات آگاهي، نگرش، عوامل قادرساز و هنجارهاي انتزاعي در گروه مورد بعد از مداخله تفاوت معني داري را نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: آموزش مبتني بر مدل داراي تاثير مثبت در بهبود رفتار است. بنابراين پيشنهاد مي گردد در برنامه هاي بهداشتي به جاي استفاده از آموزش هاي سنتي از آموزش برنامه ريزي شده با استفاده از مدل هاي آموزش بهداشت بهره گرفته شود که تاثير آن قابل اندازه گيري و استناد مي باشد.