مقاله تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف در کنترل قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف در کنترل قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله مدل آموزشي بزنف
مقاله قندخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جيحوني علي
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور جلوگيري از عوارض بيماري ديابت، انجام مداخلات آموزشي با استفاده از مدل هاي آموزش بهداشت قابل اجرا است. هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف (BASNEF) بر کنترل قندخون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ بود.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي و آينده نگر است. ۱۰۰ نفر از بيماران ديابت نوع ۲ (۵۰ نفر مورد و ۵۰ نفر شاهد) با سن ۶۵ – ۴۰ سال و با سابقه ابتلا به ديابت بالاي ۵ سال در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه تنظيم شده بر اساس مدل بزنف، چک ليست براي ثبت عملکرد بيماران بر اساس خود گزارش دهي، ميزان HbA1c و قندخون بيماران بود. قبل از انجام مداخله آموزشي، چک ليست براي ثبت آزمايش HbA1c و قندخون و پرسشنامه و براي هر دو گروه تکميل و بيماران گروه مورد در ۶ جلسه به مدت ۱ ماه برنامه آموزشي دريافت کردند. هم چنين ۱ و ۲ ماه پس از اتمام مداخله آموزشي، دو جلسه پيگيري برگزار شد. بلافاصله پس از مداخله و ۳ ماه بعد از مداخله آموزشي، هر دو گروه شاهد و مورد پرسشنامه و چک ليست مربوطه را تکميل کردند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که بين ميانگين نمره مربوط به متغيرهاي اجزاي مدل بزنف (اعتقادات، نگرش و معمول هاي انتزاعي و عوامل قادر کننده) در دو گروه مورد و شاهد در خصوص کنترل قند خون قبل و بعد از مداخله آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد. همچنين گروه مورد نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتري در خصوص انجام رفتارهاي کنترل کننده قندخون بلافاصله و ۳ ماه بعد از پايان برنامه آموزشي داشت به طوري که ميزان HbA1c (از ۸٫۶۵ قبل از مداخله به ۷٫۴۷، ۳ ماه پس از مداخله آموزشي) و قند خون (از ۲۰۷٫۰۸ قبل از مداخله به ۱۲۴٫۲، ۳ ماه پس از مداخله آموزشي) آنها نيز کاهش چشمگيري داشت که از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: تدوين برنامه آموزشي بيماران ديابتي براي کنترل قندخون با استفاده از مدل بزنف بسيار سودمند و اثربخش است. ضمن اين که در اجراي اين برنامه ها کنترل، پايش و پيگيري آموزشي توصيه مي شود.