مقاله تاثير برنامه آموزش بهداشت بر اساس الگوي پرسيد بر كنترل كم خوني فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان تالش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه آموزش بهداشت بر اساس الگوي پرسيد بر كنترل كم خوني فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان تالش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله الگوي پرسيد
مقاله کم خوني فقر آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل شيري پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شافع شكوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيش از ۲ بيليون نفر از مردم جهان از كمبود آهن رنج مي برند. دختران نوجوان از جمله گروه هاي آسيب پذير در اين زمينه هستند. آموزش بهداشت با روش هاي گوناگون، وسيله اي مناسب جهت ايجاد انگيزه و اصلاح عملكردهاي نادرست است. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير برنامه آموزش بهداشت بر اساس الگوي پرسيد برآگاهي، نگرش و ايجاد رفتار مطلوب در جهت كاهش كم خوني فقر آهن مي باشد.
روش كار: اين پژوهش از نوع مطالعات نيمه تجربي و دو مرحله اي است كه بر روي ۷۲ دانش آموز كه به طور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ انجام شد. مداخله در سه جلسه ۴۵ دقيقه اي برگزار شد و ۳ ماه بعد از مداخله آموزشي پي گيري صورت گرفت. ابزار گرد آوري اطلاعات شامل پرسش نامه بر اساس اجزا مدل پرسيد و انجام آزمايشات خوني هموگلوبين، هماتوكريك و فريتين بود. به منظور دستيابي به نتايج از آزمون هاي تي زوج، تي مستقل و من ويتني و كاي دو استفاده گرديد.
نتايج: پس از مداخله آموزشي در گروه مورد نسبت به گروه شاهد ميانگين نمره آگاهي (p<0.001) و ميانگين نمره نگرش(p<0.001)  (عوامل مستعد كننده)، استفاده از منابع آموزشي، تشكيل كلاس آموزشي و شركت در كلاس آموزشي (عوامل قادر كننده) و تشويق خانواده و معلمين (عوامل تقويت كننده) و رفتارهاي پيش گيري كننده از كم خوني فقر آهن افزايش معني دار يافته اند.
نتيجه گيري: نتايج فوق نشان دهنده تاثير مثبت برنامه مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد و اجزاي اصلي آن (عوامل مستعد كننده، قادر كننده و تقويت كننده) در افزايش رفتارهاي پيش گيري كننده از كم خوني فقر آهن در جامعه مورد مطالعه مي باشد.