مقاله تاثير برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوي مصرف روغن در خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر خمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوي مصرف روغن در خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر خمين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت،مدل پرسيد
مقاله روغن جامد
مقاله خمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عروجي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چركزي عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف روغن هاي جامد گياهي به دليل اين که حاوي مقادير بالايي از اسيدهاي چرب اشباع و ترانس هستند، يکي از مهم ترين ريسک فاکتورهاي بيماري هاي قلبي و عروقي به حساب مي آيند. هدف از اين مطالعه اصلاح الگوي مصرف روغن بر اساس الگوي پرسيد در خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتي و درماني شهر خمين مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي مورد – شاهدي مي باشد. جمعيت مورد مطالعه ۱۳۶نفر از زنان خانوار شهرهاي خمين و محلات بودند که به طور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بر اساس سازه هاي الگوي پرسيد بود. مداخله آموزشي در طي سه جلسه، به صورت يک بار در هفته و به مدت ۶۰ الي ۹۰ دقيقه بر اساس سازه هاي مدل پرسيد صورت گرفت و نمونه هاي پژوهش به مدت ۲ ماه پي گيري شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات عوامل مستعد کننده (آگاهي و نگرش)، عوامل تقويت کننده، عوامل قادر ساز در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معني دار آماري را نشان داد (p<0.05). همچنين ميزان مصرف روغن جامد از ۷۲ درصد به۶۳ درصد کاهش و روغن مايع از ۲۸ درصد به ۳۷درصدافزايش نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: طراحي و اجراي برنامه آموزشي بر اساس الگوي پرسيد مي تواند در کاهش مصرف روغن هاي جامد موثر باشد.