مقاله تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصلب متعدد
مقاله كيفيت زندگي
مقاله آموزش به بيمار
مقاله مراقبت از خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردهكردي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس يک بيماري مزمن و تحليل برنده سلول هاي عصبي مرکزي است. غالباً در افراد جوان بروز کرده و کيفيت زندگي آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه آموزش خود مراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه با طراحي کارآزمايي باليني و با انتخاب و مشارکت ۷۰ بيمار مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن مولتيپل اسکلروزيس ايران در دو گروه آزمون و شاهد (هر گروه ۳۵ نفر) انجام شد. ۸ جلسه برنامه آموزشي بر اساس نيازهاي آموزشي بيماران و مبتني بر الگوي اورم طراحي شده بود که در طول دو هفته اجرا گرديد و با استفاده از چک ليست هاي خود گزارش دهي ميزان به کارگيري برنامه ها پيگيري و اندازه گيري گرديد؛ سپس سه ماه بعد از اجراي برنامه پست تست انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو و تي زوجي و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: آزمون تي مستقل اختلاف معناداري در ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله نشان نداد. همين آزمون اختلاف معني داري در دو گروه بعد از اجراي مداخله نشان داد (P=0.001). آزمون تي زوجي تفاوت معني داري در جهت افزايش در ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران گروه آزمون بعد از مداخله نشان داد (P=0.001)، در حالي که همين آزمون تفاوت معني داري در ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران گروه شاهد نشان نداد.
نتيجه گيري: طراحي و به کارگيري برنامه خود مراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر اساس نيازهاي آموزشي و با توجه به اصول آموزش به بيمار بر ابعاد روحي کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مي تواند موثر باشد.