مقاله تاثير برنامه تمريني با مصرف ويتامين E بر وضعيت آنتي اكسيداني و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه تمريني با مصرف ويتامين E بر وضعيت آنتي اكسيداني و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين هوازي
مقاله استرس اکسايشي
مقاله عوامل قلبي – عروقي
مقاله خطرزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بان پروري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي كيا عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اثر فعاليت بدني همراه با مصرف مكمل ها بر روي عملكرد سيستم هاي حياتي بدن و كاهش اثر راديكال هاي آزاد شده در جريان ورزش به خوبي شناخته نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرين هوازي متوسط (Hrmax: 60-65) با ويتامين E بر وضعيت آنتي اكسيداني، استرس اكسايشي و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي دانشجويان مرد سالم فعال است.
مواد و روش كار: اين مطالعه يك تحقيق نيمه تجربي با گروه كنترل با استفاده از پيش آزمون و پس آزمون است كه در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز به مرحله اجرا درآمد. ۴۵ نفر دانشجوي مرد سالم فعال انتخاب و به صورت تصادفي در يكي از سه گروه تمرين – مكمل (۱۵ نفر،۶/۱±۸/۲۳ سال)، تمرين – دارونما (۱۵ نفر، ۳/۲±۴/۲۲ سال) و گروه كنترل (۱۵ نفر، ۸/۱±۹/۲۲ سال) قرار گرفتند. گروه تمرين – مكمل، تمرين هوازي متوسط را با مصرف قرص ۵۰۰ ميلي گرمي ويتامين E و گروه تمرين – دارونما تمرين فوق را با مصرف دارونما، به مدت ۸ هفته، هر هفته ۳ جلسه به مدت ۴۵ دقيقه انجام دادند. متغير هاي وابسته تحقيق در دو مرحله، در شرايط آزمايشگاهي استاندارد، اندازه گيري شد و توسط آزمون هاي كلموگروف – اسميرين و آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي LSD ارزيابي و p<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه، تفاوت معني داري بين سه گروه از نظر ميزان مالون دي آلدئيد (p<0.02)(MDA)، پروتئين كربونيل شده (p<0.04)(CP)، ظرفيت ضداكسايشي تام (p<0.03)(TAC)، ليپوپروتئين كم چگال (p<0.03)(LDL) و اكسيژن مصرفي بيشينه (p<0.03)(Vo2max) وجود دارد.
نتيجه گيري: انجام تمرينات هوازي متوسط با مصرف ويتامين E، باعث كاهش آسيب هاي غشايي، پراكسيداسيون ليپيدي و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مي گردد.