مقاله تاثير برنامه تمرين هوازي و رژيم غذايي بر عوامل خطرساز قلبي – عروقي و فشارخون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۷۶ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه تمرين هوازي و رژيم غذايي بر عوامل خطرساز قلبي – عروقي و فشارخون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين هوازي
مقاله رژيم غذايي
مقاله زنان
مقاله اضافه وزن
مقاله فشارخون بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهد زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده حسيني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرين نژاد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه هاي انجام شده در بيشتر جوامع تاييد كرده اند كه فشارخون بالا حوادث مختلف قلبي – عروقي را در يك فرد حدود ۲ تا ۳ برابر افزايش مي دهد. هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير برنامه تمرين هوازي به همراه رژيم غذايي و رژيم غذايي به تنهايي بر عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي و فشارخون زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به فشارخون بالا و درجه خفيف بود.
مواد و روش ها: ۲۱ زن داوطلب بيمار به صورت نمونه گيري در دسترس، گزينش و پس از تكميل پرسشنامه به طور تصادفي به دو گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي (۱۱ نفر) و رژيم غذايي (۱۰ نفر) تقسيم شدند. گروه اول علاوه بر داشتن رژيم غذايي كم كالري در برنامه تمرين هوازي شركت كردند و گروه دوم فقط از رژيم غذايي كم كالري مشابه گروه اول استفاده كردند. شاخص هاي تن سنجي، اكسيژن مصرفي بيشينه، عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي و فشارخون در جلسه هاي اول، هشتم و شانزدهم تمرين جمع آوري و با استفاده از آزمون آنووا (اندازه هاي تكرار شونده)، يافته ها در سطح معني داري p<0.05 بررسي شدند.
يافته ها: هر دو گروه كاهش معني داري در وزن، نمايه توده بدن (BMI)، ميانگين فشارخون سرخرگي (MBP)، درصد چربي بدن (PBF)، فشارخون سيستولي (BPs) و افزايش معني داري در اكسيژن مصرفي بيشينه نشان دادند. تغييرات كاهشي دور كمر WC، BPd و تغييرات افزايشي در CT و هورمون رنين فقط در گروه تمرين هوازي همراه با رژيم غذايي معني دار بودند.
نتيجه گيري: استفاده از برنامه تركيبي تمرين هوازي و رژيم غذايي در مقايسه با رژيم غذايي به تنهايي تاثير مطلوب تري بر كاهش فشارخون داشت و موجب بهبود وضعيت قلبي- عروقي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي و فشارخون بالاي خفيف شد.