مقاله تاثير برنامه مداخله اي-آموزشي جرات ورزي، حل مساله و حرمت خود بر هوش هيجاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه مداخله اي-آموزشي جرات ورزي، حل مساله و حرمت خود بر هوش هيجاني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرات ورزي
مقاله حرمت خود
مقاله حل مساله
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي برنامه مداخله اي-آموزشي جرات ورزي، حل مساله و حرمت خود بر هوش هيجاني است تا زمينه تهيه يک برنامه مداخله اي براي افزايش هوش هيجاني فراهم آيد.
روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي است. جامعه مورد مطالعه را دانش آموزان پسر دبيرستاني تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهر تهران تشکيل مي دهند. از ميان اين افراد ۱۵ نفر، که بهر هيجاني کمترين نمره را بين ۱۲۰ نفر به دست آوردند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و تحت کار بندي آزمايشي قرار گرفتند. گروه آزمايش در ۱۵ جلسه ۹۰ دقيقه اي براي مولفه هاي جرات ورزي، حل مساله و حرمت خود آموزش ديدند.
يافته ها: تحليل نتايج اندازه گيري مکرر همراه با انتقال اثر نشان داد که برنامه مداخله اي هوش هيجاني را افزايش مي دهد. همچنين هر يک از سه قسمت برنامه آموزشي (جرات ورزي، حل مساله و حرمت خود) جداگانه باعث افزايش هوش هيجاني مي شوند.
نتيجه گيري: برخلاف هوش شناختي که پديده اي نسبتا ثابت و تغييرناپذير است، هوش هيجاني را مي توان با برنامه هاي آموزشي ارتقا داد و سازگاري فرد را بهبود بخشيد.