مقاله تاثير برنامه ورزشي منظم هوازي بر علايم وازوموتور (گرگرفتگي) در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه ورزشي منظم هوازي بر علايم وازوموتور (گرگرفتگي) در زنان يائسه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش هوازي
مقاله زنان يائسه
مقاله علايم وازوموتور
مقاله گرگرفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترتيبيان بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: شرابياني سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بسياري از زناني كه به دوران يائسگي رسيده اند علايم وازوموتور (گرگرفتگي) را تجربه مي كنند كه علت دقيق بروز آن مشخص نيست اما برخي معتقدند كه بين سطوح FSH و گرگرفتگي ارتباط وجود دارد. از آنجاييكه افزايش خطر بيماريهاي مزمن به دنبال هورمون درماني وجود دارد امروزه توجه ويژه اي به فعاليتهاي ورزشي جهت درمان گرگرفتگي مي شود. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير يك برنامه ورزشي منظم هوازي بر روي علايم وازوموتور (گرگرفتگي) انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي ۲۰ زن يائسه سالم و بي تحرك با ميانگين سني ۵۳٫۶±۴٫۳ سال، كه در هر ۲۴ ساعت، حداقل ۵ بار گرگرفتگي را تجربه مي كردند، انجام شد. افراد به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه كنترل (۱۰ نفر) و آزمايش (۱۰ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمايش، برنامه تمريني شامل پياده روي با شدت ۶۰ تا ۷۰ درصد ضربان قلب بيشينه (MHR) را ۳ جلسه در هفته و به مدت ۱۰ هفته انجام دادند. اما گروه كنترل در هيچگونه برنامه ورزشي شركت نكردند. نمونه هاي خوني قبل و بعد از اجراي برنامه تمريني جمع آوري و غلظت  FSHبه روشRIELE  اندازه گيري گرديد. همچنين سطوح گرگرفتگي در دو نوبت قبل و بعد از برنامه ورزشي با استفاده از پرسشنامه كاپرمن اندازه گيري و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين سطح FSH سرم و گرگرفتگي زنان يائسه در گروه كنترل در قبل از تمرينات ورزشي (به ترتيب ۵۲٫۱±۱۳٫۸ و ۹٫۲±۱٫۹۳ واحد بر ليتر) نسبت به بعد از دوره تمريني (۵۳٫۴±۱۴٫۱ و ۸٫۸±۲٫۵ واحد بر ليتر) تغييرات معني دار نداشت. اما ميانگين سطح FSH سرم و گرگرفتگي در گروه آزمايش بعد از تمرين (۴۶٫۱±۱۱٫۸ و ۶±۲٫۱ واحد بر ليتر) بود كه نسبت به قبل (۵۱٫۸±۱۱٫۱ و ۹٫۲±۱٫۹۳ واحد بر ليتر) از دوره تمريني كاهش معني داري يافت (P+0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه برنامه ورزشي منظم هوازي، سطوح FSH سرم زنان يائسه و علايم وازوموتور را كاهش مي دهد. لذا ضروري است با اتخاذ تدابيري چون تغيير سبك زندگي از كم تحركي به فعاليت ورزشي، در جهت بهبود علايم وازوموتور زنان يائسه و ارتقا سلامت و تندرستي جسماني آنها كمك كرد.