مقاله تاثير برنامه يادگيري الکترونيکي بر مهارت املا نويسي دانش آموزان سوم دبستان مبتني بر اصول طراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه يادگيري الکترونيکي بر مهارت املا نويسي دانش آموزان سوم دبستان مبتني بر اصول طراحي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه يادگيري الکترونيکي
مقاله املاي فارسي
مقاله دانش آموزان سوم دبستان
مقاله مهارت املا نويسي
مقاله اصول طراحي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابيان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير برنامه يادگيري الکترونيکي بر مهارت املانويسي دانش آموزان مقطع سوم دبستان مبتني بر اصول طراحي آموزشي مي باشد. اين پژوهش به صورت نيمه تجربي انجام پذيرفته است. جامعه و نمونه آماري اين پژوهش شامل ۶۲ نفر دانش آموز دختر پايه سوم دبستان مدرسه شهيد مهدوي منطقه يک آموزش و پرورش شهر تهران مي باشند. روش نمونه گيري در اين پژوهش، تصادفي ساده بوده است. نمونه ها به دو گروه مساوي تقسيم و گروه آزمايش درس املا را با تاکيد اصلي بر استفاده از برنامه تحت شبکه (محقق ساخته) به مدت سه ماه دريافت نمودند. گروه گواه نيز با استفاده از روش هاي سنتي مورد آموزش قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده با استفاده از ميانگين و آزمون آماري t گروه هاي مستقل، نشان داد که بين استفاده از برنامه يادگيري الکترونيکي تحت شبکه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع سوم دبستان در درس املا و مولفه هاي وابسته به آن شامل مهارت هاي ديداري، شنيداري و حرکتي در املانويسي ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس املا با استفاده از روش آموزش تحت شبکه و روش سنتي تفاوت معني داري قابل مشاهده است. به علاوه بين قابليت هاي پيش نياز در درس املا شامل مهارت هاي ديداري، شنيداري و حرکتي در پس آزمون گروه کنترل و آزمايش تفاوت معني داري مشاهده گرديد. نتايج در خصوص تفاضل نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمايش در املا فارسي تفاوت معني داري نشان داد.