مقاله تاثير بستر کربناتي در شکل گيري کانسارهاي سرب و روي شمال غرب شهميرزاد، البرز مرکزي، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير بستر کربناتي در شکل گيري کانسارهاي سرب و روي شمال غرب شهميرزاد، البرز مرکزي، ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار سرب و روي
مقاله رخساره ته نشستي
مقاله نفوذپذيري
مقاله چرخش شاره ها
مقاله دولوميتي شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني گيلاني كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسارهاي سرب و روي گونه دره مي سي سي پي شمال سمنان را مي توان به دو مجموعه «ارم» در شمال غرب شهميرزاد و «شهميرزاد» در جنوب و شرق شهميرزاد تفکيک کرد. سنگ ميزبان اين کانسارها از واحدهاي کربناتي کرتاسه است و گسلش در کنترل کانه زايي درونزاد در هر دو نقش اساسي دارد. شواهد سني، کاني شناسي و ساختاري بيانگر خاستگاه مشترک هر دو مجموعه کانه سازي است ولي با اين حال تفاوت هاي زيادي در بستر کربناتي اين دو مجموعه کانه زايي ديده مي شود. بررسي هاي سنگ شناختي نشان مي دهد که سنگ ميزبان کانسارهاي ارم در رخساره هاي عميق دريايي ته نشين شده که نفوذپذيري بسيار کمي دارند و دولوميتي شدن در اين دنباله ديده نمي شود. در حالي که سنگ ميزبان کانسارهاي شهميرزاد رخساره هاي کم عمق را که نفوذپذيري بالايي دارند نشان مي دهند و دولوميتي شدن گسترده اي در اين دنباله صورت گرفته است. نبود رخساره هاي نفوذپذير و دولوميت در بستر کربناتي کانسار هاي شمال غرب شهميرزاد از چرخش و حرکت شاره هاي کانه زاي درون ميزبان کربناتي جلوگيري کرده است که اين مساله با مقادير پايين سرب (کمتر از ۵ppm) و روي (کمتر از ۲۰ppm) در سنگ ميزبان همخواني دارد. احتمالا اين نفوذناپذيري از ايجاد فرآيند برونزادي در مجموعه کانسار هاي شمال غرب شهميرزاد نيز جلوگيري کرده است. تعيين ترکيب ايزوتوپي کربن و اکسيژن بستر کربناتي نيز تا حدودي نقش کاني سازي درونزاد در ايجاد تغييرات ژئوشيميايي و عدم تاثير شاره هاي دياژنتيکي بر سنگ ميزبان را نشان مي دهد. وجود رخساره هاي کم عمق، نفوذپذيري و نيز دولوميتي شدن سنگ ميزبان کانسارهاي جنوب و شرق شهميرزاد سبب شد تا شاره ها امکان حرکت و چرخش درون بستر کربناتي را داشته باشند را پيدا کنند و اين چرخش عاملي براي افزايش سرب (با ميانگين ۱۳۲ppm) و روي (با ميانگين ۹۵ppm) در بستر کربناتي و نيز شکل گيري گستره کانه هاي برونزاد در اين ناحيه شده است. اين کار پژوهشي نشان مي دهد که کاني سازي درونزاد سرب و روي در مجموعه ارم در اثر فرآيندهاي ديرزاد و بدون تاثير از بستر کربناتي شکل گرفته و کنترل کننده هاي ساختاري نقش بنيادي در تمرکز کاني سازي داشته است.