مقاله تاثير بستر کشت و تغذيه بر صفات رويشي و زايشي گياه پپينو (Solanum muricatum, Atio, Pepino) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير بستر کشت و تغذيه بر صفات رويشي و زايشي گياه پپينو (Solanum muricatum, Atio, Pepino)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر کشت
مقاله پپينو
مقاله تغذيه
مقاله صفات رويشي
مقاله صفات زايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريمان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پپينو Solanum muricatum به عنوان يک سبزي ميوه اي جديد در ايران با نام علمي گياهي علفي، بوته اي و چندساله از تيره سيب زميني است. به منظور بررسي اثرات بستر کشت و تغذيه بر صفات رويشي و زايشي گياه پپينو شامل تعداد انشعابات، سطح برگ، تعداد گل و تعداد ميوه در بوته، آزمايشي فاکتوريل (۳×۵) بر پايه طرح کاملا تصادفي با ۶ تکرار به شکل گلداني در فضاي آزاد در مشهد انجام شد. سطوح بستر کشت شامل ۵ سطح و تغذيه تکميلي شامل ۳ سطح بود. نتايج اين آزمايش نشان داد به جز اثر بستر کشت بر سطح برگ، هر دو تيمار تغذيه و بستر کشت بر صفات رويشي و زايشي پپينو داراي اثر معني دار بودند. اثرات سطوح تغذيه نشان داد که تغذيه هر سه هفته يک بار در مقايسه با شاهد (بدون تغذيه) در کليه صفات و در مقايسه با تغذيه هر يک هفته يک بار در صفات تعداد انشعابات و تعداد ميوه در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معني دار دارد. تغذيه هر يک هفته نيز در کليه صفات مورد بررسي به جز صفت تعداد ميوه، در مقايسه با شاهد در سطح احتمال ۱ درصد داراي اختلاف معني داري بود. بررسي اثرات سطوح بستر کشت نشان داد مخلوط خاک معمولي و پيت در صفات تعداد انشعابات، تعداد گل و تعداد ميوه با خاک معمولي در سطح احتمال ۱ درصد داراي اختلاف معني دار است، همين بستر در صفات تعداد انشعابات و تعداد ميوه به ترتيب با مخلوط خاک معمولي، ماسه و پيت و همچنين مخلوط خاک معمولي و ماسه در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معني دار داشت. اثر بستر کشت بر صفت سطح برگ بوته معني دار نبود.